De okkulte rødder
til
“Den nye verdensorden”
 
Konspiration, Hemmelige samfund & Politisk magt

Download dokumentet her

spørgsmål kan forekomme stupide. Men der findes folk, der ser gennem accellerationen - forudsat at de internationale begivenheder følger slag i slag - et mesterspil orkestreret af usynlige hænder: Udfoldelsen af en plan med det mål at oprette en “Verdensregering”, kon­trolleret af visse grupper, der ville styre de hemmelige selskaber,højfinansen og politi­kerne. Alt dette, plus oprettelsen af en “super-kirke” eller en hellig religion - ifølge fundamentalisterne - ville være de store til­tag, som Antikristen ville gøre brug af til at oprette sit regime på Jorden.

Ifølge visse rygter har de mest mar­kante videnskabelige forskere opdaget, at hovedparten af deres afhandlinger ikke er blevet nedgjort lige siden Middelalderen - fordi deres indhold er arketypisk [det origi­nale mønster i afhandlingerne er konstant (O.a.)]. Og nu slutter videnskabsmændene sig sammen i en kreds omkring den mis­tanke, at der eksisterer en djævelsk, inter­national sammensværgelse, der truer indi­videts mest skattede værdier. Denne “gruppe af sammensvorne” støttes af di­verse, specialiserede, daglige publikationer - hvoraf de fleste er på engelsk - dertil kom­mer ydermere hundredvis af bøger. Invasionen omfatter også litteraturen og gi­ver anledning til sådanne bestsellere som “Foucault’s Pendul”.

Den store sammensværgelse,
drivkraften bag Historien.

Efter hundreder af timers læsning, undersø­gelser, samtaler og overvejelser er - hævet over enhver tvivl - en mangfoldighed af kendsgerninger dukket op.

En periferisk og fundamentalistisk vi­sion deraf afslører den “diabolske kausali­tet”, en simplificeret og dualistisk hypotese, der forklarer vor historie næsten udeluk­kende som resultatet af en sammensværg­else.

For dem, der støtter denne tydning, demonstrerer alle argumenter eller beviser, der er i modstrid med deres ræsonneren, blot, hvor behændige spillets mestre er: Den yderste vildførelse af ondt er at få én til at tro, at det onde ikke eksisterer. Vi vil da erindre, at adskillige politikere med forbind­elser til hemmelige selskaber og andre le­dere

af de samme hemmelige selskaber, of­fentligt har bekendtgjort eksistensen af usynlige regenter. I selve England - den “Perfide Albion”, der sædvanligvis anser sig selv for at være epicentret for “sammensværgelsen” - Benjamin Disraeli, talte om den “store, okkulte magt”, som Churchill kaldte “dyret uden ansigt”.

Sådanne udtalelser fra disse to pre­mierministre, der var indviet i hemmelige selskaber, kunne skyldes den kendsgerning, at de havde fået et glimt af en overordnet magt, i hvis kløer de havde været - eller væ­ret ofre for. Men måske er grunden mere enkel.

I begyndelsen af tyverne erklærede Nebstra Webster i mange bestsellere, at det er Jøder, der anfører de revolutionære be­vægelser, støttet af hemmelige selskaber og internationale bankmænd.

“Zions Vises Protokoller” - der i dag af historikere anses for at være en klog, poli­tisk aftale, og af konspiratorerne som et profetisk program om “verdensherredøm-met” - har fængslet bevidste sind.

Disse antisemitiske teorier blev accep­teret af de europæiske, højere klasser samt af konservative politikere som Churchill, der citerede Websters værker i sine angreb mod venstrefløjen. Det fik ham til at holde fore­drag over dette emne for de væbnede styr­ker og efterretningstjenesterne, før han selv blev knyttet fascistpartiet.

Sagt i forbigående - hvad meget få mennesker véd, er, at Webster troede, hun var reinkarnationen af en grevinde, der blev guillotineret under den franske revolution, og hun var af den mening, at hendes nuvæ­rende opgave var at anklage dem, der ville have sanktioneret den.

Det var straks efter revolutionen i 1789, at diverse forfattere, som en øjeblik­kelig reaktion, udviklede teorien om en stor sammensværgelse.

Vi vil gennem en hurtig undersøgelse af historien prøve at afgøre, hvad der er myte, og hvad der er virkeligt inden for

denne ramme. Vi vil behandle emnet mere detaljeret i fremtidige artikler. I dag vil vi koncentrere os om den vej, der fører fra Frankrig til Amerika.

Esoterisme og
lukkede samfund

Dersom konspiratorerne placerer oprindel­sen til sammensværgelsen imod Kirken og det franske monarki ved Tempelherrernes undergang, er de nok ikke helt forkert på den. Men tydningen af kendsgerningerne kan være meget forskellig, alt efter hvilket synspunkt man anlægger.

I tempelordenen lader det til, at ind­flydelser fra forskellige østlige og muslimske bevægelser er kædet sammen. Esoterismen er den hemmelige viden, der rummes i de religiøse strømninger fra oldtiden, og som er reserveret dem, der findes tilstrækkeligt kva­lificeret til at få adgang dertil, og som hører til en tradition, der stammer fra super-men­neskelig kilde. Den hævder at kunne hjælpe os til at overskride grænserne for vor til­stand og dernæst give adgang til højere sta­dier af sind og forståelse, takket være den lære og de indvielses ritualer, der kan mobi­lisere de mørke kræfter, der er til stede i os alle. Den videregives fra mester til discipel, og den gør først og fremmest brug af de lukkede organisationer.

Esoterismen støtter eksistensen af et usynligt, overordnet center af spirituel og materiel kraft, vogter af den Hellige Tradi­tion, der identificeres enten ved symboler eller forskellige tal; det mest berømte symbol er Shamballa eller Det rene Land, hvor “Verdens Konge” skulle have sit hoved­kvarter. Det antages at være herfra, at menneskehedens skæbne styres gennem en meget subtil indflydelse på begivenheder og bevægelser af enhver art, gennem forskel­lige individer og andre hemmelige selskaber.

Tempelridderne kunne have været en sådan organisation, hvis indflydelse forsøgte på afgørende måde at markere Historien.

De ikke bare konverterede sig til at blive Vestens første bankfolk, idet de gjorde brug af deres egen flåde til handel og pas­sagertransport; men de forberedte også en slags “europæisk føderation”.

Philip IV, Den Smukke, drog fordel af sine ridderes svækkede politiske magt - han var konstant i gæld til ordenen - og ledte sin Stormester, Jacques De Molay, ind i en fælde, idet han regnede med et samarbejde med Pave Clement V.

Faktisk blev De Molay efter en besyn­derlig rettergang brændt på bålet i Paris, efter at være blevet hidkaldt til standret over for Guds Ret, for Kongen og Paven, kort før de begge skulle dø.

Før sin død udpegede De Molay sin efterfølger og bad ham om at reorganisere ordenen i al hemmelighed. Tempelridderne omdannede sig under mange europæiske regimer, hvad enten de blev integreret i an­dre ridderordener eller organiserede under­grundsbevægelser. Nogle af dem støttede Robert Bruce under erobringen af Skotland, og de forblev hans loyale efterfølgere, trofa­ste mod den Jacobianske gren af Estuardo familien.

På det tidspunkt banede de successivt vejen for San André del Cardo’s Orden og Det usynlige Kollegium - indbefattet dets tidligere omdannelse til The Real Society of British Sciences - der udspredte det første rosenkreuziske manifest, der rystede Europa, idet det berettede om eksistensen af et hemmeligt selskab, der hævder at ville reformere menneskeheden i kraft af de vi­denskabelige fremskridt.

Det formodes, at forbundet med denne Rosenkors bevægelse har vi nogle af forløberne for Experimental Science, især Francis Bacon, den engelske kansler, grundlægger af den videnskabelige metode,

kryptolog, en genial encyklopædist og den formodede forfatter til de værker, der tilskri­ves Shakespeare. Hans far er chef for den britiske gren af familien, hvortil den sidste store Tempelmester hørte - Bacon’s hus bli­ver kaldt Templet.

 I sin utopi udstiller “Det nye Atlantis” sin vision af det ideale samfund, hvor mag­ten udøves af et hemmeligt selskab, Salo­mons Tempel, der ledes af tre Overordnede Fremmede. “Brødrene” studerer videnska­berne i al hemmelighed og afgør, hvilken kundskab bør afsløres, og hvilke dele de følte det passende at holde hemmeligt, idet de agerede som en “Usynlig regering”. De idealer, der er indeholdt i sidstnævnte, faldt sammen med budskabet og kom til at inspi­rere de skotske frimurere.

Det kommer ikke som nogen overra­skelse, at en anden stor utopi i den tidsalder blev kaldt “Solens By”, der også blev be­nyttet af Rosenkreuzerne som et navn til be­skrivelse af deres broderskab i deres breve - dette broderskab antages at være blevet grundlagt i 1604, kun to år efter, at Cam­panella skrev sit værk. Heller ikke vil nogen finde det overraskende, at praktisk talt alle forfattere til utopier var indviede i adskillige, hemmelige selskaber.

 Med grundlag i Bacon og Campanel­las ideer blev der oprettet en ny uddan­nelse,Rosacruz Comenius, som UNESCO anser for at være sin forgænger - det samme gælder for strukturalisme og ency­clopædisme, Idet de var venner til Descartes - en anden formodet Rosenkreuzer - fore­slog de som formål en sammenslutning af kundskab og dens fremførelse under kontrol af et akademi bestående af vise mænd, desuden skabelsen af et parlament og tre andre internationale institutioner, der ville gøre en ende på menneskehedens ondskab.

De hemmelige selskaber har
igangsat revolutionerne i de
sidste århundreder

Lucifer legenden

Som det var tilfældet med Rosenkreuzernes broderskab, således smeltede også Frimu­rerne sammen med Tempelherrernes tradi­tion, men også med andre traditioner, der kom fra oldtiden, idet dets partisaner havde overlevet Kristendommens forfølgelser tak­ket være det forhold, at de udgik fra aristo­kratiske familier og fra visse lukkede ordener.

Deres ultimative mål var at opnå indi­viduel udødelighed for at have skabt et “Corps of Coagulated Consciousness” [Korps af størknet Bevidsthed (O.a.)] takket være den ydre alkymi og den indre, der tillægger den sexuelle forening en sakral [hellig] karakter.

Deres offentlige demonstrationer var fåtallige og blev skjult af det Romerske Aka­demi, efterhånden som de ekspanderede i England gennem Bacon Societetet; dog blev de oprettet i Amerika og i Frankrig gennem “Klubben af Rygere” eller “Nicotinians” [“Nikotin-tilhængerne”]

Historikerne fastholder deres spekula­tioner om, at Frimurerne opstod af det laug af konstruktører, som byggede de gotiske katedraler, ved at tillade en tilknytning af fremmede til deres kontor, der så førte dem ind i et refugium for alkymister. Deres politi­ske ideer var meget avancerede; de prakti­serede gensidig hjælp og forudskikkede demokrati og individuelle rettigheder midt i Middelalderen. Geometri var for dem den vigtigste videnskab, fordi de troede, at pa­triarken Lamek overdrog den til en af sine sønner; de andre to sønner var hhv. støber og murer. Efter at være blevet informeret af Syndflodens Yaweh (YHWH) bevarede de deres viden i en grænsepæl af sten, der siden den blev opdaget af Hermes Trismegistus, hvis lære nåede Europa gennem araberne.

De indviede tror, at det menneskelige hjerte er den Hellige Jord, hvor man bør oprette og opbygge Guds Tempel. Nogle af dem betragtede reformationen af menne­skeheden som deres pligt. Denne beslut­ning, som blev truffet af tempelherrerne og Rosenkreuzerne, førte Frimurerne ind på den politiske arena i 1723, og det skete lige efter den delvise indlemmelse af de engelske loger gennem Hiram’s dødsritual, der har forbindelse med Lucifer traditionen om de oprørske engle og med Hindu tantris­men.

Ifølge denne sidste legende kan oprin­delsen til frimurerne føres tilbage til kon­struktionen af Kong Salomons tempel, idet han indgik en kontrakt med Mesteren Hi­ram, der forestod byggeriet, og som i Tiro stod for konstruktionen af templer til den Høje Frugtbarhedsgudinde, og kulten om­kring hende havde en bemærkelsesværdig indflydelse på den primitive jødedom, idet den blev bevaret for alle tider gennem hemmelige eller kabbalistiske lærer, og denne gudinde tilbad Salomon selv i al hemmelighed. Den oprindelige tradition, der kommer fra smedene, erklærer, at Hi­ram var grundlæggeren, og at hans forfader Kain viste sig for ham og forklarede sin rø­rende historie: Adam blev skabt af Adonai[1], én af de to guder, der delte universet mel­lem sig[2], og han blev dennes slave. Den an­den gud, Iblis, der følte medlidenhed med ham, gav ham intelligens. Han blev så for­enet med Eva og avlede Kain, for hvem Adam og Adonai kun følte foragt. Til trods herfor viede Kain sin skabende intelligens til at forbedre familiens livsbetingelser - og det i den grad, at han en dag gjorde oprør imod Abel - sin broder - og dræbte ham.


[1] Det “moderne menneske”, Cro Magnon racen, blev til ved genetisk manipulation for ca. 210.000 år siden. Få århundreder senere var det almindeligt med agerbrug, astronomi, samfund, filosofi m.m.

[2] dvs. det positive og negative aspekt opstod i denne fysiske, tredje dimension.

Dernæst forklarer Kain Hiram, at Dronningen af Sheba hører til hans slægt, og at hun er bestemt for ham. Hiram æg­tede hende hemmeligt, før han blev dolket til døde af tre medarbejdere.

Anstifter af Revolutionen

Denne tradition blev ført ind i Frankrig af skotten Ramsay, privatlærer for Huset af Bouillon og for sønnen af Jacob II Estuardo - familier, der har fortsat Tempelherrernes tradition. Denne engelske konge grundlagde Den hellige André’s Mesterorden, og ét af dets medlemmer skulle siden skabe organi­sationen Strict Templer Observance [Streng iagttagelse/overholdelse af tempelherrernes traditioner], og denne er under gådefuld styring af Superior Strangers [Højtstående Fremmede - væsener fra andre dimensio­ner?]. Bavarian Illuminati blev efter mønster fra sidstnævnte (Strict Templer Observance) organiseret i koncentriske cirkler og sikrede på denne måde sin uigennemtrængelighed, og dens hierarki blev siden kopieret af stør­steparten af de politiske, hemmelige selska­ber.

Ledet af Adam Weishaupt, der var blevet inspireret af en mystisk person, ind­viet i Ægypten, søgte de at infiltrere alle de europæiske retssale og at påvirke den of­fentlige mening for at kunne oprettet en usynlig verdensregering. Deres indflydelse er blevet iagttaget hos trækuls brænderne [kulsvierne - de mennesker, der brændte træ til trækul i lukkede miler], hos de utopi­ske socialister og det første Internationale. Det var åbenbart indre stridigheder og ud­stødelsen af nogle frimurere, der fremkaldte opløsningen af denne orden, hvis grund­lægger løb sin vej. Dernæst begyndte det rygte at løbe, at Tempel frimurernes broder­skab foreslog, at man skulle hævne drabet på De Molay og bortkaste de europæiske, politiske strukturer. Man ville sikre sig, at Il­luminati udførte sin plan i det dunkle, hvorfor man rekrutterede nogle af lederne af den franske revolution.

Ifølge konspiratorerne, der stolede på støtte fra visse finansmænd, visse regerin­ger, prominente okkultister og Illuminati-frimurere som Mirabeau, Lafayette og Her­tugen af Orleans, var et liberalt monarki på trapperne, ledet af den sidstnævnte, der var kongens fætter, og som sandsynligvis ud­nyttede myten om Tempelherrernes hævn til egne formål. Da Ludvig XVI blev guilloti­neret, var der én, der oversprøjtede folkemængden med hans blod og velsig­nede dem i frihedens og Jacques de Mor­lay’s navn. Hans søn, der var den 22. ef­terfølger af Filip den Smukke, døde tilsyne­ladende i tårnet på det tempel, hvor den 22. stormester af Tempelherrerne var blevet tortureret.

Selv om resultaterne unægtelig er, at en stor del af lederne og de begunstigede ved Revolutionen var frimurere, og at lo­gerne bidrog til at skabe et gunstigt klima for dem - herunder medlemmer, der stod i hæ­ren, så var der også overflod af aristokrater i disse loger, og intet andet laug har nogen­sinde bragt så mange hoveder til guillotinen, og det i den grad, at historikerne i dag afvi­ser deres deltagelse, idet man glemmer, at det er umuligt at tale om frimurerne som en ansamling af interesser.

Sammen med Napoleon, hvis vigtigste kollaboratører og slægtninge var kontrol­lerende frimurere, hældte de militære loger de liberale ideer ud over Europa; men også mange af deres mest lidenskabelige fjender var frimurere. Adskillige hemmelige selska­ber har bidraget til hans fald, som fx kulsvi­erne (Carbonario), hvis rødder vi finder i visse middelalderlige forbund, der bar Tem­pelherrernes flag. De fremmede en politisk agitation i Frankrig og i Spanien, idet de forberedte Italiens enhed. Frimurerne har været landets håndværkere; Cavour, Gari­baldi og Mazzini, grundlægger af bevægel­sen Det unge Europa og af P-1 logen, knyttede sig til den sydamerikanske general A. Pike - én af de mest anerkendte myndig­heder hos de skotske frimurere.

Carbonario var inspiratoren af adskil­lige politiske, hemmelige selskaber. Buanar­rotti, der var kendt som Patriarken over alle konspirationer, opretholdt hele sit liv en urystelig loyalitet til sin status som indviet, og han var dybt og inderligt troende [af sa­gen]. Sammen med Babeuf udviklede han en uophørlig stræben efter at nå målet, den sociale egalitarianisme [lighed], og dette havde en afgørende indflydelse på sociali­sterne Blanqui, Proudhon, Raspail, Elie, Eli­sée og Réclus, der alle var frimurere. Hans planer om at udstrække revolutionen til hele Europa blev “tilfældigt” opdaget af det østrigske politi. Det erklæres, at Illuminatis ånd overlevede gennem forskellige revolu­tionære selskaber som Ligaen af Retfærdige Mænd, der i 1848 forvandlede sig til Den kommunistiske Liga, som Marx blev knyttet til.

Besynderlige grundlæggere

I mellemtiden spredte konspiratorerne sig videre til Amerika, antageligt efter at være blevet besøgt af Tempelherrernes “styrmænd”, der hentydede til landet som et “Hemmeligt Tempel”.

I Portugal blev disse omdannet til Kri­sti Orden, som det er blevet bekræftet, at Columbus’ svigerfader tilhørte - det er på denne måde, ved hjælp af (sø)kort, at Co­lumbus kunne rette sine rejser imod, hvad han anså for at være det nye Jerusalem- en idé, der deles af visse andre jøder og kristne. Bacon, der ledede den britiske ko­lonisering af den nye verden, var overbevist om, at han ville komme til at realisere sin utopi herigennem. Nogle af de første kolo­nister var slægtninge og venner af Bacon. I 1694 slog J. Kelpius sig ned i Pennsylva­nien. Han var en aktiv okkultist fra Tyskland og var forenet med en gruppe partisaner, der var overbevist om, at Kristus’ Andet Komme var umiddelbart forestående.

For dengang havde frimurernes loger af Tempelherrernes Himmelfart en betrag­telig indflydelse derovre, og de ville komme til at spille en aktiv rolle i den amerikanske uafhængighed. Således forholdt det sig også med Benjamin Franklin, Stormester af San Juan logen og af de Ni Søstre, hvortil også de to revolutionære, Danton og Lafayette, hørte.

Hans diplomatiske forhandlinger om at undgå indlemmelsen af kolonierne førte ham til et bekendtskab med Sir Francis Dashwood, Kansler for det britiske finans­ministerium og grundlægger af den vel­kendte “Club of Hell’s Fire” [Hell’s Fire = Helvedes ild], hvortil Franklin, Londons borgmester, sønnen af ærkebiskoppen af Canterbury og Prinsen af Wales sluttede sig. Ifølge vedholdende rygter hengiver klub­bens medlemmer sig til sexuelle orgier og formodede sataniske ritualer. En af dem til­stod, at de praktiserede den mystiske Eleusis religion samt tilbad Modergudinden, og det endte tidligere altid med et bakkanal (drukken dans).

Frimurerne udgør 53 ud af de 56 un­derskrivere på den amerikanske uafhæn­gighedserklæring, og 17 af landets præsi­denter, begyndende med Washington, er afspejlet i dette lands forfatning. Offentlig­gørelsen af en bog, der giver Illuminati skyl­den for den franske revolution, gav anled­ning til en brændende kontrovers og til nogle hårde, politiske angreb, og det skabte et stærkt ubehag, der decimerede logerne.

Den endelige skitse til nationens store segl var udarbejdet af kongressekretær Charles Thomson, medlem af det amerikan­ske filosofiske selskab, der blev grundlagt af Franklin og andre frimurere, og det fulgte den rosenkreuziske model af det Usynlige Kollegium.

Lincoln og Sexual Magi

Den anden præsident, John Adams, familie hørte til det hemmelige selskab Dragerne, som antog sit navn efter de energilinjer, der dækker Jorden (magnetiske ley-linjer), som de gamle kulter søgte at genoprette på Isa­bel I. og Jacob I.’s tid. De betragtede sidst

sidst­nævnte som en reinkarnation af Kong Ar­thur, der anbefalede et utopisk samfund sty­ret efter åndelige principper. Da prinsen døde, søgte nogle af Dragerne at give hans ideal et konkret udtryk i Amerika, idet de trak sig tilbage som puritanere. En ekspert i den hellige geometri, John Adams, støttede Washington’s politiske ideer, der var fun­damentale i deres esoteriske indhold, og hvoraf tegningen af kapitalen er frugten. Han forlod derfor sine geopolitiske ideer af praktiske grunde; men da Adams nåede præsidentembedet, støttede han dannelsen af et netværk af kommunikationslinjer, der ville forbinde de større byer med “the capi­tal” [menes der “kapitalen” eller “hovedstaden”? Ordet kan betyde begge dele. (O.a.)]. Hans plan blev forkastet af kongressen; også hans søn, J. Quincey, fej­lede i sit forsøg, og hans konservative, øko­logiske og arbejder ideer blev angrebet af en koalition dannet af industrialister og til­hængere af slaveriet.

Lincoln’s okkulte og spirituelle ideer havde en afgørende indflydelse på hans korstog for ophævelse af slaveriet, og mor­det på ham blev af nogle tillagt stridighe­derne mellem forskellige, hemmelige selska­ber. En af hans intime venner, P.B. Ran­dolph, bekræftede, at han blev indviet i sexualmagi i Mellemøsten og skabte Eulis Broderskabet. Han afslørede, at forvandlin­gen af sexualenergi var hemmeligheden hos de primitive Rosenkreuzere, skjult bag den alkymistiske symbolisme. Lincoln var i op­position til Blavatsky og teosofisterne. Han døde på mystisk vis - en død, som nogle mennesker henførte til den kendsgerning, at han uforsigtigt havde røbet visse hemmelig­heder. Det var kendt, at han havde en høj rang i Luxor eller Lysets Hermes Broder­skab - et af de mest indflydelsesrige og my­stiske, lukkede selskaber, og her var Papus, den store forkynder af moderne okkultisme, en aktiv agent. Dette broderskabs mission bestod i at kanalisere strømmen af materia­lisme, og det sendte ordrer til Rosenkreuz centrene om at basere sin propaganda på videnskaberne.

Amerikas hemmelige skæbne

Det er sikkert, at F.D. Roosevelt, der sociali­serede den amerikanske politik med sin “New Deal”, var medlem af den Gamle Arabiske Orden af Adelsmænd og Mysti­kere, der hævdede at være forbundet med Illuminati. Det var Roosevelt, der i 1935 be­ordrede, at forsiden af det Store Segl skulle trykkes på éndollar sedlerne, inspireret af vicepræsident Henry Wallace, der var fri­murer af 33. grad ligesom han selv og som okkultist ligeledes var overbevist om, at en stor, spirituel opvågning ville ske i Amerika. Denne [Wallace] igen fik sin idé fra sin me­ster Nicholas Roerich, den eneste samtidige vesterlænding, der vides at have besøgt Shamballa. I et brev stilet til Roerich be­kræfter Wallace: “En søgen efter muligheder i den kommende tidsalder er det eneste mål, der har nogen overordnet værdi.” Da Wallave stod frem som valgkandidat, bragte hans fjender ham i miskredit ved at bruge kopier af hans korrespondance.

Manly P. Hall, frimurer af 33. grad og en af de mest respekterede okkulte autori­teter, forsyner os med en fundamental nøgle i sin bog “Amerika’s hemmelige skæbne”: Gennem mere end 300 år har hemmelige selskaber arbejdet på at oprette et oplyst demokrati ... de eksisterer stadig allesammen ligesom “Order of the Search” [Den orden, der står for denne søgen efter muligheder]. Medlemmerne af denne har aflagt ed på at arbejde for denne sag og be­sluttet, at de vil plante rødderne for en ny form for liv i de amerikanske kolonier” - al­lerede i det 17. århundrede. Hertil hørte Franklin og andre revolutionære, “der modtog hjælp fra en hemmelige europæisk organisation, der hjalp dem til at oprette dette land med et formål, der kun kendes af ganske få af de indviede”, og dette ville være blevet registreret i de to sider af det Store Segl. Lad os nu analysere dem.

Nøglerne til det Store Segl
for Amerikas Forenede Stater

13-tallet er gentaget syv gange. Det er an­tallet af bogstaver, der udgjorde indskriften på bagsiden, antallet af “flitches” [udskæringer?], af blade på oliventræet, af stjerner, af vandrette streger i skjoldet.

Det repræsenterer de 13 stater, der underskrev forfatningen; men dette invali­derer ikke den magiske symbolisme af 13 og 7.

På forsiden er der en ørn, solsymbolet i den ægyptiske indvielse. Den har ni fjer i sin hale, hvilket ifølge Hall skulle repræsen­tere “de ni væsener fra den inderste cirkel af oplysthed i det Store Hvide Broderskab eller Illuminati”; men det er mere plausibelt, at det refererer til de ni grader i frimurer ri­tualet i York. Vingerne har henholdsvis 32 og 33 fjer og hentyder til de 32 grader i det skotske ritual og den ærefulde 33. grad. I kløerne holder ørnen et bundt pile og en olivengren, der repræsenterer dualismen af de konfliktende kræfter: Krig-fred, god-ond, lys-mørke, maskulin-feminin. I næbbet et pergament med sætningen “E pluribus unum” (En ud af mange), der hentyder til integrationen af kolonierne, der smelter sammen til én nation; men det hentyder også til, hvad oldtidens indviede troede - at alle guder er én.

På bagsiden ses en afkortet pyramide, symbol på kraften og ufærdig konstruktion, men også på skamferingen af den antikke viden efter at være blevet delvis undertrykt af den triumferende kirke - eller også som symbol på de hemmelige selskaber, hvortil man tog sin tilflugt. Trinene er langt borte, toppen usynlig og almægtig. Pyramiden krones af et “altseende øje” på Guds vis­dom, og det symboliserer universets Store Arkitekt, Osiris, Solen og “allesteds-nærværelsen af Frimurer-loven”. Oven over øjet ordene Annuti Coeptis (he favours our concern [svært oversætteligt: han begunstiger vor opgave?], der udtryk­ker troen hos grundlæggerne på, at dette århundredes fødsel er en begivenhed, der skyldes guddommelig inspiration. Denne sætning bliver sædvanligvis oversat som “Bekendtgørende fødslen, skabelsen eller ankomsten”. På de lavere trin et romertal: 1776 (der numerisk udgør 666). Det er året for Revolutionen, men også det år, hvor Il­luminati blev grundlagt. Under pyramiden kan vi læse emblemet Novus Ordo Seclo­rum, der kan oversættes som Nye Sekulære Orden eller den Nye Verdensorden.

DET ER SIKKERT AT BUSH TILHØRER EN HEMMELIG ORDEN DER SIGTER EFTER AT KONTROLLERE DET AMERIKANSKE SAMFUND

Den nye verdensorden

Halle forstår disse ord således: “Osiris skal rejse sig i herlighed fra de døde og regere verden gennem de vise mænd og filosoffer, i hvem kundskaben er inkarneret.” Og Wil­liam Smith, en anden frimurer af 33. grad, føjer til: “Guds plan, viet den nye tingenes orden, er at danne en ny nation, en ny race, en ny civilisation og en ny, usekterisk religion, der allerede er blevet kaldt “Det Store Lys’ Religion”.  Et lys, bag hvilket kristne ser en sammenkrøben Lucifer.

Er dette den nye, internationale or­den, som Bush vedholdende annoncerer skal følge efter Golfkrigen og venskabet med det gigantiske Sovjet?

Dette gamle løfte er blevet gentaget af andre amerikanske politikere. I 1968 lovede Nelson Rockefeller, at hvis han blev præsi­dent, ville han arbejde, indtil en ny ver­densorden var blevet skabt”. I uafhængig­hedsdeklarationen, der i 1976 blev under­skrevet af 92 kongresmedlemmer og 32 amerikanske senatorer, bekræfter de, at Det er to århundreder siden, at vore forgængere bragte en ny nation frem i lyset. Nu vil vi forene vore kræfter om at bringe en ny ver­densorden frem i lyset.” Den indflydelses­rige udenrigsminister Henry Kissinger be­kræftede i 1975, at De forenede Stater “er bemærkelsesværdigt begavet til at spille en kreativ og afgørende rolle i den nye ver­densorden, der opstår omkring os.”

Denne nye verdensorden er blevet krævet og fejret af medlemmerne i bevæg­elsen New Era. Og den bliver forkastet som djævelsk af fundamentalisterne, der præcist i denne pseudo-mystiske tendens ser spiren til en ny universel og antikrist religion. Begge parter kan have delvis ret. Den aktu­elle situation, i hvilken afgrunden mellem industrilandene og den tredje verden bliver større og styrker statens kontrol over bor­gerne, tvinger os til at spekulere over, om man vil føre os mod et samfund som be­skrevet af Aldous Huxley i “Fagre nye ver­den” eller af George Orwell i “1984”, hvis “Storebror ser dig” i høj grad minder os om det “altseende øje” på toppen af pyrami­den, som det fremtræder på det store ame­rikanske segl.

H.G. Wells, der var universitetslærer i Oxford for Huxley og Orwell, talte i sit essay “Den åbne konspiration, planer om en ver­densrevolution”,  om en kreds af konspira­torer.

Undersøgelser omkring denne note vil lede os til os til at opdage de tætte forbin­delser, der forbinder ham og hans disciple med så inflydelsesrige og skjulte selskaber som Fabian socialisterne, teosofien, det Gyldne Daggry, Selskabet til Psykisk Forsk­ning (pioneren til den videnskabelige para­psykologi), Det runde Bord (Round Table)[1], det Kongelige Institut for Internationale Affærer og dets børn - Council on Foreign Relations [Rådet vedr. Udenlandske For­hold), Bilderberg gruppen[1], Den trilaterale Kommission[2], De forenede Nationer og Romklubben[3], Rand Corporation ... (der stadig eksisterer).

Europas forening er et fundamentalt skridt hen imod den Nye Verdensordens’ komme. I yderligere artikler vil vi i detaljer få den rolle at se, som de indviede og de hemmelige selskaber spiller i sidstnævnte.

Som Anthony C. Sutton - professor i historie ved Stanford University - fastholder i sin bog “En Introduktion til Verdensorde­nen”, ville et hemmeligt selskab kontrolleret siden 1833 af familier, der har bosat sig i De forenede Stater i det syttende århundrede og af mangemillionærer, have infiltreret en­hver vital sektor i det amerikanske samfund og ville kontrollere de mest betydende in­ternationale organisationer - og derigennem have skabt en koncentrisk organisation sva­rende til Illuminati’s. Hvad der er sikkert, er, at ud af 37 præsidenter forud for Jimmy Carter kom de 21 fra de samme familier, di­rekte eller gennem ægteskab - ifølge en un­dersøgelse foretaget af Michael P. Merlie fra Wisconsin University, der mødte ikke færre end 13 Roosevelt’er, 14 Tyler´s, 16 Coo­lidge’r og mange medlemmer fra de sam­mensvorne familier mellem de 224 forfædre og efterkommere, som han behøvede at forbinde til præsidenterne. For ham at se støttede dette den teori, som psykologen William Domhaff holdt fast ved, og som gik ud på, at den amerikanske overklasse er i det mindste delvis forbundet gennem ægte­skab.

I et parallelt studium har Nike Fellner opdaget andre overraskende forbindelser mellem 22 præsidenter, der faldt sammen med Merlie, og han siger, at der eksisterer en elite udstyret med en enorm magt i USA, en “cryptogracy” [hemmelig adel] eller ok­kult regering. En lignende hypotese er ble­vet fremsat af andre forskere. Ismael Medina, en journalist med en lang løbebane og en autentisk specialist i sammensværgel­ser, hævder over for mig, at Bush og hans fader hører til denne orden. Der er imidler­tid ingen tvivl om, at Bush er en af de me­get få personligheder, der i årevis har været medlem af disse tre almægtige forbund, der er den Trilaterale Kommission, Bilderberg gruppen og Rådet vedr. Udenlandske For­bindelser [Council on Foreign Relations], og oven i kommer, at han har været CIA’s di­rektør og har demonstreret sine evner til at være statsleder. Der findes ikke mange så­danne personer, der har Amerikas skæbne i deres hænder, her på tærsklen til det nye årtusinde.

Det er sikkert og vist, at Millenium So­ciety [Årtusinde Societetet /Selskabet] har inviteret Bush familien til at være til stede ved den besynderlige begivenhed, som man forbereder skal finde sted ved årtusindskiftet i den store Cheops pyramide, og præsi­denten har udtalt, at han håber på at kunne komme. (Dette er en meget vigtig begiven­hed, der vil finde sted i år 2000 - vi vil do­kumentere det i en senere artikel.

Kontra-initieringen

Hvor lægmanden ser et satanisk komplot og føler sig som en dukke, der manipuleres af usynlige hænder, fanger esoterikeren et glimt af fuldbyrdelsen af den guddommelige plan: Visse organisationer, udgået fra en mystisk struktur, Kontra-initieringen, - som Guénon, den store esoteriske teoretiker, an­ser som ansvarlig for alle de nedbrydende processer - ville bidrage til disse processer ved at accellerere processen med civilisatio­nens dekadence, og dette ville tillade et an­det århundrede at gry, idet de på denne måde, som gær, ville bidrage til udviklingen af den historiske proces. Tiden før dette kvalitative spring er beskrevet som “Enden på Fader tiden”; den er blevet profeteret af alle traditioner, der annoncerer ankomsten af kæmpende genoprettere af den tabte Or­den. Men før en ny Gylden Tidsalder’s komme kan vi ifølge disse forvente en stor, totalitær stat sammen med den åbne de­monstration af kontra-initiering. Oprindel­sen hertil kan findes i 1. Mosebog og Enoch’s Bog: De Årvågne Himmelvæsener eller Gudesønner, der giftede sig med men­neskenes døtre og dermed bragte kundska­ber og civilisation til Jorden, men samtidig også problemerne. Denne væsentlige skel synes også afspejlet af ægypterne i mordet på Osiris: Hans broder Seth, hvis kult er blevet holdt i live til i dag, udgør hjertet i denne ødelæggende struktur.

Seth templet er en af rødderne for sa­tanisme; men det er en helt anden historie. Det er et meget omfattende emne, som vi delvis vil dække i fremtidige numre af vort tidsskrift og samtidig dokumentere George Bush’s forbindelser til den via hans involve­ring i det hemmelige selskab “Kranier og Knogler”.

Kilde: New Dimensions, Preissue, 1992.

Oversættelse: Stig Boye Petersen.

Kommentar

Ifølge oberst B. Dall repræsenterer Bilder­berg gruppen (BBG) den verdens-omspændende fase, der efterfølger det forenede Europa, der er første station. I denne sidste fase er Council on Foreign Relations USA-afdeling, Royal Institute of International Affairs Englands afdeling, mens BBG befinder sig et sted mellem Round Table og dette selskabs to satellitter: Council on Foreign Relations og Royal In­stitute of International Affairs.

To årlige møder udgør en slags parla­mentssamling; der udvælges medlemmer til Advisory Committee, der har et forretnings­udvalg kaldet Bilderberg Steering Commit­tee.

Ifølge Jacques Boridot er BBG’s med­lemmer tilsammen så økonomisk mægtige, at gruppen - hvis den trak sine penge ud af USA - ville kunne skabe et underskud på USA’s betalingsbalance på 821 mio. dollars på én måned (kilde 1981).

Der består ikke længere nogen sovje­tisk trussel, men en miljømæssig, hvilket til­lader FN at foreslå “miljømæssige” love, der begrænser vor frihed.

I dag befinder menneskeheden sig i en tilstand af apati, genereret af bekvemmelig­hed og fjernsynskiggeri med underhold­ningsfilm, sport, tåbelige konkurrencer og censurerede, populærvidenskabelige ud­sendelser. Trivialiteter bliver blæst op til sensationer, medicinering og giftige (nerve)gasser fra trafikken ændrer og lammer vore hjernefunktioner med vold og kriminalitet til følge - altsammen tilstræbt i Illuminatis principprogram, hvorfra de 23 punkter i Zions Vises protokoller er taget. Allerede på Bush’s tid, da denne artikel blev skrevet, blev der i Amerika indført kraftige indgreb over for helsekostartikler og gjorde vitaminer og mineraler receptpligtige. Det samme bebudes her i Danmark i september 1996! For der er mange penge at tjene på folks lidelser. I Florida var der en forening, Life Extension Foundation, der markeds­førte helsekostartikler. FBI brød ind, smad­rede dørene med økser og holdt personaler op med revolvere, slæbte dem i retten og anklagede dem for at have handlet med narkotika. Direktionen og ledelsen blev an­klaget for ting, som kunne give dem op til 90 og 100 års fængsel, bare fordi de havde fremstillet og solgt nogle vitaminer og mine­raler, som kunne øge folkesundheden. Kommer vi endelig og helt ind i EU, har man taget stemmeret og frihed fra folk og erstattet det med repræsentanter. I Bruxelles står der en computer ved navn “Dyret”, i “The Swift International Center for the World Bank”. Den indeholder informationer om næsten alle mennesker på kloden.

Den internationale produktkode, stregkoden, rummer taller 666 (Dyrets tal i Johs. Åbenbaring). Et fotografi i Science and Nature viser et kromosom, og fastgjort dertil - en computerchip. Kan indgives ved en tilsyneladende uskyldig indsprøjtning - sker allerede i Sverige med folk, der kom­mer på plejehjem. SDI-våbnet er i realiteten et kommunikationssystem, for længst afprø­vet, der registrerer, hvad disse mikrochips sender tilbage af oplysninger om personens tanker, følelser og forestillinger. Det virker begge veje, så at man kan programme folk!

Gladio er navnet på en aflægger af CIA, der oven i købet udøver indflydelse i Danmark. En adspurgt politiker benægtede en masse ting, men stillet over for spørgs­målet, om Gladio øvede nogen indflydelse på politikken i Danmark, svarede han: “Jeg kan ikke udtale mig ... det vedrører statens sikkerhed.” Reference: Avisarkiver fra no­vember 1990.

Jernladyen - Margareth Thatcher - var et genstridigt medlem af Bilderberg grup­pen. Lige før hun blev sat fra bestillingen, var hun stærkt imod, at England gik med i den monetære union. Citat fra “The Guar­dian”: “Jeg er ikke tilhænger af denne luf­tige, eventyragtige nye verdensorden; jeg tror på uafhængighed for England.” En uge efter var hun “ude”.

Et råd: Bryder økonomien sammen, og penge bliver værdiløse, så investér i guld - det vil altid være noget værd. Ellers kan man investere i jord og begynde at fremstille egne fødevarer - det garanterer samtidig, at de er fri for kemikalier.

En flådeefterretningsofficer ved navn Milton William Cooper har skrevet en bog, “Behold, a pale horse”, og i den kan man finde de mest opdaterede informationer om den nye verdensorden dokumenteret med fakta om, hvad der er sket med de love, som George Bush fik sat i værk. I 1973 fik han læst tophemmelige dokumenter, 38 ni­veauer over top secret. Han forudsagde Berlinmurens fald, foreningen af de to tysk­lande og EF’s fremkomst.

På biblioteket kan i øvrigt lånes bogen “Ingen tør kalde det sammensværgelse”, af Gary Allen (1979), og heri kan findes det historiske grundlag. Desuden har David Icke skrevet en bog på engelsk: “And the Truth shall set you free”, der også omhandler komplottet. Gary Allen har desuden skrevet “The Rockefeller file”. Hans sidste bog “Sig nej til den nye verdensorden er utrolig vel­dokumenteret, idet han bruger konspirato­rernes egne citater, citerer fra deres eget tidsskrift “Foreign Relations” osv.

En anden bog er “Evidence of a Ma­ster Conspiracy”, (Vidnesbyrd om en kæmpe sammensværgelse) af William H. McIlhany.

Uddrag fra månedsmagasinet “Le Crapouillot”, hvis titel her er “Sekternes Sammensværgelse”. - Bladets hovedtema er tidens nye strømninger med begrebet New Age som ledetema og med drømmen om det universelle samfund. I indledningen af artiklen, hvorfra uddraget er hentet, siges det:

“BBG eller ej, så drejer dette her sig om en sammensværgelse, også selv om metoderne er forskellige og ligeledes punk­terne i doktrinerne. Målet er det samme, nemlig at indsætte en verdensregering og en religion, som skal erstatte kristendom­men, og som skal åbne en ny tid for men­neskeheden med overflod, fred og lykke.”

Forfatteren Jacques Bordiot skriver i sine bøger “Une main cachée dirige” og “L’Occident Démantelé” bl.a.: Trilaterale, der er en fortsættelse af Council on Foreign Relations, ønsker et samfund, hvor befolk­ningerne ikke deltager i det politiske liv. Trilaterale forestiller sig ikke en omvæltning med udgangspunkt i højre- eller venstre­fløjen, selv om de erkender, at muligheden eksisterer. Hvad der kan true deres planer, er den indre dynamik, som er en del af selve demokratiet, især i samfund med højt uddannelsesniveau og politisk deltagelse. Således føler disse magtsøgere sig mere tru­ede af enkeltpersoners kritik, og de mener, at pressen er for villig til at bringe visse in­formationer.” Læs i øvrigt Henry Coston: “Les financiers qui mènent le monde”. [Finansmændene, der styrer verden].

Læs til slut Ekstra Bladet af 15. maj 1993: “Plan om fælles sygesikring i hele EF. I al hemmelighed arbejder Sundhedsmini­steriet med nyt EF sygesikringsbevis og so­cialt overvågningssystem.”

Fodnoterne er mine egne.
Stig Boye Petersen


[1] Skabt i 1952. Holdt sit første møde i 1954 under ledelse af Prins Bernhard af Holland. Hovedsæde i Geneve, Schweiz. Ledelsen er en gruppe på 13 personer, hvortil kommer tre grupper på 30 medlemmer. I England hedder underafdelingen “The Royal Institute for International Affairs”, som samarbejder med Chatham House (det britiske efterretningsvæsen). 95% af USA’s regering er medlemmer af Council on Foreign Relations og/eller The Trilateral Commission. Det gælder desuden samtlige amerikanske præsidenter siden Roosevelt. Såvel den amerikanske som den europæiske og japanske underafdeling har 100 medlemmer - de højere niveauer af satanisme arbejder altid med tallet 100. Andre medlemmer af CFR er Rockefeller med EXON-Oil, Rotschild med BP og Q8 og Standard Oil. Desuden tv-selskaberne ABC-Frankrig, NBC, CBS, CNN samt Reuters Bureau. Trianglen er den nye verdensordens symbol (Er TV3 derfor med? - De kører i hvert fald næsten udelukkende med amerikanske programmer). Den trilaterale kommission tæller ca. 300 medlemmer fra 14 lande; den består af 3 afdelinger, der ledes af Isamu Yamashita, Japan; Georges Berthoin, Europa samt David Rockefeller, USA. Georges Berthoin var en nær medarbejder til Jean Monnet, der i 1958 stiftede Europabevægelsen, der ifølge forfatteren Henry Coston var en ny synarkistbevægelse.

[2] Beviserne for eksistensen af  Den trilaterale kommission og Council on Foreign Relations findes i “Encyclopedia Britannica” og den amerikanske “Peoples Almanac, og sidstnævnte har hovedsæde i bygningen “Harold Pratthouse” i New York.

[1] Ifølge en rapport fra Romklubben (1973) hævder den at ville nedbryde verdens barrierer og skabe én verdensregering. Den daværende computermodel fastsætter planens iværksættelse til år 2000 og opdeler verden i 10 sektioner. Romklubbens ledere er medlemmer af internationale bankierer, af større selskaber eller af den politisk gruppe. Paven er medlem af Romklubben og sponsorerer den.

[3] Ifølge en rapport fra Romklubben (1973) hævder den at ville nedbryde verdens barrierer og skabe én verdensregering. Den daværende computermodel fastsætter planens iværksættelse til år 2000 og opdeler verden i 10 sektioner. Romklubbens ledere er medlemmer af internationale bankierer, af større selskaber eller af den politisk gruppe. Paven er medlem af Romklubben og sponsorerer den.


[1] Stiftet af Alfred Milner i 1909. Bevægelsen bygger på Cecil Rhode og John Ruskin’s idé om et samfund bestående af tre klasser: Den herskende, den militære og den arbejdende klasse (Synarkismen). Afskaffelse af ejendomsretten - bortset fra den herskende klasse. Citat af John Ruskin: “Det gælder om at gøre rent bord enten ved at skabe behov eller ved at bruge magt. Det gælder om at nedbryde de eksisterende strukturer i landene, således at de nye ledere af den fremtidige verdensregering kan overtage et hvidt, ubeskrevet blad, på hvilket de kan tegne deres nye verdensmodel.”