Syntese (1)

Denne artikel er skrevet som en syntese af ”Enochs Nøgler”, Sitchins bøger om ”den tolvte planet” samt William Bramley’s ”The Gods of Eden”.

Bag mysteriet omkring de flyvende tallerkener synes der at ligge en grufuld hemmelighed. Nogle af os er nogens ejendom. Disse Nogen har taget en laverestående menneskerace, krydset dem med sig selv og skabt dem til at trælle for sig -– og disse mennesker har blod af rhesustypen; en anden menneskerace har udviklet sig naturligt parallelt med den; de har hele vejen op gennem historien splittet os op i nationer, forskellige tungemål, forskellige religioner samt hindret os i den spirituelle udvikling, der kunne føre os til erkendelse af andre verdener, vore uafladelige inkarnationer, opdagelsen af vort Kristus Overjeg og sande identitet som Det Uendelige Sinds forlængede arm og som Skaberguder.

Hvem er så disse ”nogen”? Sitchin omtaler dem som mennesker fra ”den tolvte planet”. Også kaldet Marduk, også kaldet Nibiru. Disse mennesker benævner han Annunakier. I Bibelen kaldes de Nefilim. I Enochs Nøgler kaldes de Nephilim eller de ”faldne engle”.

Ifølge Sitchin skabte Nin Hur Sak – Chief Medical Officer (altså en slags overlæge) – efter ordre fra Nibirus hersker, An, først en abeart, og siden skabte hun på egen foranledning det nuværende menneske ved at krydse den daværende menneskerace,Homo Erectus, med sig selv. Altså skulle nogle af os være en genetisk mutation. Tilsyneladende skete dette for 250-300 tusind år siden.

Med hvilket formål? For at skaffe sig slaver, arbejdsdyr. Og for at undgå vrøvl med os sørgede de for at holde os i uvidenhed. Menneskene dengang gik nøgne omkring, hvilket synes at fremgå af de sumeriske lertavler.

Videnskabskvinden bag dette genetiske eksperiment hed altså Nin Hur Sak. Hun var efter sigende et menneske med mange fejl, men blev oprørt over den måde, hvorpå hendes fæller behandlede os.

Den bibelske allegori om Adam og Eva fortæller, at der i Edens Have stod to træer. Det ene med ”kundskaben om godt og ondt”. Blev denne frugt spist, ville mennesket udvikle en moral og en etik. Det andet træ var ”Livets Træ”, dvs. træet med kundskab om mulighederne for vor sjæls spirituelle udvikling.

Første del af planen lykkedes; Adam og Eva spiste æb­let. Men de andre Annunakier opdagede forræderiet og ”dræbte slangen”, inden Adam og Eva nåede at spise af ”Livets Træ” og jog dem ud af haven.

Så oprettede Nin Hur Sak ”Slangens Broderskab”, der skulle hjælpe det nu bevidstgjorte menneske. Men broderskabet blev infiltreret; hun blev omdøbt til Satan, og broderskabet blev siden anvendt til at holde mennesket i kort snor.

Babelstårnet synes at være menneskenes forsøg på at slippe ud af trældommen ved at bygge et raketformet fartøj lig dem, Annunakierne benyttede. Desværre for mennesket blev det opdaget, affyringstårnet ødelagt og menneskene spredt ud over kloden.

Før den tid var der kun ét planetart sprog; men Annunakierne sørgede for at forvirre de isolerede menneskesamfund og give dem hver sit sprog. Ligeledes fløj de rundt, optrådte stadig som ”guder” og grundlagde et hav af religioner efter devisen ”Del og hersk!”

Moses er et kapitel for sig. Efter de første tre måneder i sit liv blev han optaget i Faraoens husholdning af en Faraodatter, der vistnok havde født samme Moses i dølgsmål. Si­den blev han oplært i alle Ægyptens kundskaber. Han synes at være blevet ypperstepræst inden for Broderskabet og indviet i disses hemmeligheder. TuAnkhAton, Moses samti­dige, gik godt nok ind for kun én Gud; men eftersom han kun var menneske, blev han vildført af Annunakierne og styrkede i virkeligheden deres onde hensigter, idet han gjorde indvielsesceremonierne til præsteskabet strengere. Ingen af ritualerne eller de åndelige indsigter måtte nedskrives, kun gengives mundtligt, og kun ganske få mennesker af en be­stemt social standard blev det tilladt at aspirere til præsteska­bet.

Derved skabtes en elite, en underafdeling af præsteskabet. Og denne elite styrer verden den dag i dag gennem hemmelige broderskaber med op til 33 grader. Men Broderskabet eksisterer stadig og styrer eliten!

En af de religioner, Broderskabet skabte, var Jødedommen. Og selvfølgelig blev Moses udpeget i sin egenskab af ypperstepræst. Når Jehovah – én fra Eliten – landede på et bjerg, skete det med stor larm, sprudende ild og masser af røg, så Israelitterne, der stod nedenfor, rystede i bukserne af skræk. Det svarer vel til, at et moderne menneske overværede en raket starte eller lande.

Der syntes at herske en dobbeltmoral. For eksempel la­der de Ti Bud til at være beregnet på Israelitterne, slavemenneskene. Men Jehovah overtrådt selv sine bud ved flere lej­ligheder, dræbte f.eks. ved en enkelt lejlighed 14.000 ulydige israelitter. Og på vej mod det ”forjættede land” blev folkeslag udryddet, byer afbrændt. Ja, selv uskyldige børn måtte lade livet. Det lader til, at denne dobbeltmoral har smittet af på Jøderne. Selv i dag vender de ikke ”den anden kind til”, men farer frem med bål og brand og raketter og dræber andre, der træder dem over tæerne. Men måske overholder de de ”hellige bud” indbyrdes? Måske følger de endda skriftens ord, når der står: ”Du må ikke tage renter af din Broder!” Men nok af ikke-jøder.

Dette slangebroderskab synes at have optrådt rundt omkring på Jorden. F.eks. i Mexico, hvor der er talrige myter og beviser i sten på, at en slangegud, Quetzocoatl, kom til dem. Derimod synes Kachinaerne - der også kom fra oven - at være af en anden støbning – at tilhøre et andet Broder­skab, et Lysets broderskab.

Enoch skelner mellem Lysets broderskab og Broder­skabet af ”faldne engle”. Begge broderskaber er i stand til at skabe. Selve den Højeste Intelligens lader til kun at udstrø spirituelle væsener ud fra sit Evige Sind. Hvorefter disse så skaber de fysiske former, som regel efter Hans direktiver. Men desværre ikke altid.

Det må så Sindet leve med en tid, lære deraf og siden gøre noget ved det. Tilsyneladende er der en udrensning i gang i øjeblikket, både i de højere himle og i de lavere. ”Faldne engle” er nu siden 1989 blevet forment adgang til vort lokale rumtidskontinuum. (Sitchin mener dog, at de hele tiden har været i stand til at komme hertil uanset Marduks afstand fra Jorden – Marduk er i øvrigt i øjeblikket på vej hen imod os og er blevet kaldt Ferradas komet (!) efter den astronom, der første gang opdagede den. ”Kometen” er sjovt nok næsten 26.000 år om at fuldføre sin ellipseformede bane).

Nephilimmerne eller Annukierne skulle altså stadig være i stand til at besøge Jorden, når deres planet kommer på skudhold omkring den 12. maj 2003. Planeten har en diameter, der er 3½ gange Jordens og en masse 40 gange større. Den skulle passere os i en afstand af 16 mio. km.

Måske er det i erkendelse af, at vore ”herrer” er på vej, at supermagterne har så travlt med at udvikle jordiske flyvende tallerkener og alle mulige slags elektromagnetiske og plasmavåben. Intet under, at alt er superhemmeligt og tys-tys. Og skrækhistorierne og de usandsynlige film om monstre fra rummet kan være beregnet på at gøre folk forskrækkede og få dem til at trælle endnu hårdere for at skaffe endnu flere penge til veje, der så igen kan anvendes til at opbygge yderligere magtstrukturer.

Men stadigvæk undertrykkes alt, hvad der kan henlede menneskets opmærksomhed på ”Livets Træ” – den viden, at der består andre universer, andre intelligenser og en mulighed for at udvikle os bort fra vort rumtidskontinuum og de grænser, den sætter for vores bevidsthed. Hinsides – ifølge Hurtak – er der mulighed for at komme ind i andre tidscykli uden fysisk død, uden krige og ufred – når vi har lært, hvad vi skulle, og at praktisere kærlighed mod alle skabninger.

Man kunne fristes til at tro, at hele dette ”stjernekrigs­program” har et dobbelt formål. Nemlig dels at holde de ”Hvide Broderskaber” – de mennesker, Adamski stiftede be­kendtskab med – borte ved om muligt at nedskyde eller forhindre deres fartøjer, Merkabaher, i at komme hertil.

Og dels ved at have oprettet et net af kommunikations­satellitter til direkte styring af bevidstheden hos Jordens menneskehed -– og dermed ultimativt at række slaverne tilbage på et sølvfad til vore skabere, når de vender tilbage.

Imidlertid går det ikke altid, som præsten prædiker. I Enochs Nøgler, kapitel 3-0-8, vers 13, står bl.a., at arabiske lande vil træde sammen og blive enige om at hjælpe Palæ­stinenserne tilbage til deres land. Bogen blev udgivet første gang i 1976, og den 11. december 1998 skete det forudsagte præcist.

I Enochs Nøgler står desuden, at der vil blive oprettet ”Lysøer” – eller Lysbyer. Altså beskyttede steder, hvor mennesker fra såvel vor rumtidsdimension og fra højere dimen­sioner kan opholde sig og vi derfor modtage yderligere undervisning. Så for nylig blev der pludselig set et enormt lys ved Grønland. Det kunne ses så langt bort som 2000 km. Det blev i tv-avisen den 13. december 1998 bortforklaret som en jetstrøm fra de højere luftlag, der havde forvildet sig ned over et bjerg og skabt en sort sky. Men for det første er det naturstridigt, at en jetstrøm så mange kilometer oppefra pludselig skulle styrtdykke ned mod Jorden; for det andet kunne sådan noget aldrig udløse et sådant lys. Senere ekspeditioner til Grønland fandt intet spor af et formodet meteornedslag.

Hvad siger da Enochs Nøgler? Kapitel 3-0-9, vers 45: ”Store faner af lys vil blive set på himlen over de kamre på Jorden, hvor de retfærdige vil blive samlet. Disse kamre vil være at finde langs de gamle net, som broderskabet (Lysets) benyttede, og de vil vise sig som klynger af Lysøer i oce­anerne og som Lyssamfund i centre på landjorden.”

Måske er den første Lysø nu på plads? Enten er Enoch fuld af fup og fiduser, eller også vil der virkelig komme til at ske ting og sager!

Ræddes ikke; thi Enochs Nøgler (forbløffende, så nøjagtigt og udtømmende Enoch beskriver alting) 3-0-9, vers 10 siger: ”Nogle vil opstige i legemer af lys til spirituelle planeter, medens andre vil bevare deres fysiske form og blive overført af biosatellitbyer (80 km lange rumskibe , skriver han andet­steds) til avancerede kongeriger inden for det fysisk-spirituelle domæne.”

På dette tidspunkt vil mange læsere af denne bog sik­kert stå af. Det her er alligevel for vildt, lille Stig.

Men dersom  ovenstående virkelig vil indtræffe, tyder det på, at ”Livets Træ” ikke er så ringe endda.