Regeneration

Nedenstående artikel er et kapitel fra Hurtaks bog ”Enochs Nøgler”, som jeg har omskrevet til et mere forståeligt sprog. Kapitlet fortæller, hvad vi kan vente os af velsignelser. (Stig).
(Baggrundsbilledet kan downloades under "Foto Arkiv" / "Spirituelle).

Nærmere forklaring af Kapitel 317 - 'Enochs Nøgler'

Dette kapitel fortæller, at der i vort nuværende legeme på gen-plan eksisterer blokeringer, således at vi ikke automatisk kan gendanne ret meget andet end lidt hud og muskler.

Dette kan imidlertid justeres, således at disse blokeringer fjernes, og du herefter for eksempel kan gendanne en arm, en nyre eller andet. Med andre ord, at du – ligesom en regnorm ville kunne gendanne sin forkrop, hvis bagkroppen blev bidt af af en muldvarp – får tilsvarende muligheder. Hos regnormen er det dog en betingelse, at afbidningen sker i det midterste bælte på regnormen – ellers vil bagkroppen blot gendanne en ny bagkrop og en forkrop en ny forkrop..

Fidusen ved justeringen ligger i, at vi er omgivet og gennemtrængt af et sandt hav af magnetfelter. De kontrollerer således fostrets og senere den færdige organismes vækst. De styrer celledelingen, og der skal jo celledelinger til, hvis nyt væv skal dannes.

Disse magnetfelter kalder Hurtak et axiatonalt net, og det er dette axiatonale nets sammenspil med celledelingen, som i kapitlet kaldes for medicinsk astronomi.

De udstukne rammer for celledelingen – siger Hurtak i vers 6 – kontrolleres af biokemiske ure, og hvordan de går, afhænger af, om de magnetiske svingninger (de axiatonale linjer) er i harmoni med det univers, som vi i øjeblikket befinder os i.

Vi har endnu kun en meget løs forbindelse med vort ”Overjeg” – den guddommelige gnist inden i os – og af denne grund har vi indtil videre brug for hjælp, brug for at blive programmeret af en højere Bevidsthed end vor for at kunne ”slippe ud af vort biokemiske slaveri”.

Vers 11 kan oversættes således: Der foreligger en grundplan for, hvordan mennesket skal være sammensat og fungere; men de lokale forhold i vort øjeblikkelige univers spiller ind, og byggetegningerne bliver derfor  tilpasset disse forhold.

Og videre forklarer vers 12 og 13, at det er de axiatonale linjer, der fastholder disse magnetiske områder, men at de til stadighed skal være under kontrol – styres – af ”den højere evolution”, altså højere udviklede intelligenser.

Vers 16 og 17: Som følge af vor verdens dualistiske natur vil akupunkturlinjerne i vor krop være påvirket af axiatonale linjer, der kan være både progressive eller regressive, og dette er grunden til, at den højere evolution har afskåret os fra vor forbindelse med Overjeget. Man kunne også sige, at en kræftfremkaldende virus er blevet afskåret, isoleret, for at den ikke skal inficere de mere ”ædle” dele af universet.

Vers 18: Hvis de axiatonale linjer igen skal bringes i orden, og vore tolv biofysiske meridianer (læs akupunkturlinjer) dermed fungere perfekt, skal det ske med administrativ tilladelse og indgriben fra ”Kristi Kontor”.

Vers 22: Processen indebærer, at de gamle axiatonale linjer i vort rumtidskontinuum udskiftes med nye, der kan formidle den nye programmering af vore meridianlinjer, og da bliver vi atter forbundet direkte med Overjeget og kan gøre sjælelige fremskridt.

Vers 27: De nye axiatonale linjer (Kristi lys) genopretter legemet, og det guddommelige lys genopretter Overjeget. Da er vi atter blevet til Adam Kadmon.

Vers 29: De nye axiatonale linjer virker gennem en kombination af farver og lyd og formidler den energi, der skal til for at forny funktionerne i vort evolutionære legeme (krop og ånd).

Vers 31: De axiatonale linjer vil da bringe møder i stand mellem lydvibrationer – disse vil så styre de nødvendige farver til healing af vort væsen.

Vers 32: Hermed er vejen åbnet for at gendanne et organ eller ligefrem få en død til at leve op igen. [Dette kan eksempelvis venusianerne klare. En venusianer kan have levet i måske flere hundrede år, før han eller hun beslutter sig til at forlader sit fysiske hylster og iklæde sig et nyt et andet sted. Det gamle legeme bliver forstøvet eller atomiseret – vender tilbage til årsagsriget og den ”ur-suppe”, hvoraf alt bliver til. Imidlertid er sammensætningen af den gamle krop gemt i ”Det kosmiske Bibliotek” eller ”Den kosmiske Databank”. Disse data kan hentes frem igen, så at kroppen kan genskabes, hvorefter en intelligens ifører sig dette hylster. Dette betyder, at f.eks. Jesus’ legeme kan reproduceres præcis, som han så ud, dengang han gik her på Jorden. Og når ”Dommedag” indtræder, vil på samme måde ”henfarne sjæle” igen kunne iklædes deres gamle hylster og blive ”levende”. Hurtak skriver også et sted, at dette vil ske i forbindelse med ”himmelfarten” eller ”opstigningen”.

Vers 33: Hvornår kan så dette ske? Nettet af molekyler i vort legeme skal bringes i harmoni med et højere net. Da vil mekanismen i vore kromosomer (DNA) kunne skabe nye kombinationer, når et enzym, et protein og dermed nye celler skal dannes. Disse nye celler vil så kunne danne nye organer eller et helt nyt legeme. Normalt kan vi f.eks. danne nye blodlegemer i knoglemarven; men dette foregår i øjeblikket udelukkende ved elektrisk stimulation styret af hjernen, og vore muligheder er derfor begrænsede.

Vers 40 relaterer til vores aura eller ”Meissnerfeltet”, som videnskabsmændene kalder det. I Vers 42 siges videre, at vi ved hjælp af dette nye og femte kredsløbssystem vil kunne gendanne eksempelvis et helt stykke hud ud fra en enkelt, intakt celle. Tænk engang på, hvad det vil betyde ved 3. grads forbrændinger! Vers 43 nævner, at dette femte kredsløbssystem kører konstant med sin egen specielle, indre strøm og får kroppen til at virke perfekt.

Videre siges det i Vers 43, at denne strøm er en slags jævnstrøm.

Vers 45 omtaler nodalen. Sammenlign nodalen med en mikroprocessor i den enkelte celles hukommelse (hjerne). Den bliver opgraderet, kører hurtigere, bedre, mere intelligent og kan nu selv styre regenereringsprocesser meget bedre (blokeringerne er nu fjernet).

Vers 47 omtaler spin punkter. Hvis du kan huske Ummin og Thummin krystallerne, der vil blive givet os, vil du erindre, at Ummin kan sammenlignes med en parabolantenne, der nedtager signalerne, transmissionerne, og at Thummin er converteren (omsætteren), der oversætter signalerne til et forståeligt sprog. Ummin og Thummin vil udgøre disse spinpunkter og være at finde i tilknytning til vore chakraer. Vi får altså ad denne vej lys-lyd vibrationer.

Disse vibrationer vil give hele legemet en højere frekvens og giver den enkelte celle et mønster af lystråde (fibriller). Da disse lystråde ikke har nogen begrænsninger, er muligheden til stede for at danne nyt væv eller et organ.

Eftersom legemsvævet konstant modtager en lysstimulering, fordi legemet nu er i perfekt harmoni med de axiatonale linjer, er det slut med de gamle begrænsninger for celledannelse, og samtidig opbygges et særdeles kraftigt immunforsvar.

Vers 55: Disse lysnet på celleplan kommunikerer indbyrdes i hele legemet om gener, og det gør de ved hjælp af budbringerceller. Netværket sikrer altså, at det nye lem eller organ laves præcis efter forskrifterne, og netværket er forbundet med rygsøjlen, der kobler de forskellige chakraer sammen. Læg mærke til, at der her er tale om rygsøjlen og ikke de primitive el-ledninger, der forløber parallelt med rygsøjlen og formidler de elektriske og mere primitive impulser mellem hjernen og de forskellige muskler.

Via rygsøjlens femte kredsløbssystem får hjernen besked på at acceptere forandringerne. Dette svarer til, at du i din computer installerer et cd-rom drev eller noget andet, og så ved hjælp af softwaren indlæser ordrer til computeren om at godtage den nye del.

Vers 59 fortæller os, at det ikke bare er lyd- og farvevibrationer, der bliver overført til legemet, men også den guddommelige og opretholdende kærlighed, og samtidig medbringes glæden og herligheden ved det Levende Lys.

I Vers 64 fortælles det, at Lysets Broderskab kan scanne vore lysmønstre og derigennem opdage unormale tilstande. Derefter kan de pumpe ny energi gennem chakraerne og igen gøre legemet sundt og raskt.

For at sikre en god og uforstyrret energioverførsel skabes først en slags lysboble omkring chakraerne. Dernæst udstrækkes disse lysbobler til at omfatte for eksempel en syg lever – der dannes beskyttende såkaldte domænevægge. Disse isolerer organet fra skadelige, nedbrydende påvirkninger. Ved hjælp af kraften (energien) fra det axiatonale felt neutraliseres nedbrydningen af organet.

Nu vendes magnetretningen i organets celler, idet der anvendes et vist mål af kraft. Efterhånden som antallet af beskadigede celler mindskes, og de regenereres, nedsættes feltstyrken af kraften, og til sidst forsvinder de genoprettende, modsat rettede magnetfelter.

En normal og sund celle har sin egen aura (eller Meissnerfelt), der beskytter det imod indtrængen af virus eller bakterier. Når genopretningen er færdig, bliver denne beskyttelse igen aktiveret.

Vers 74 fortæller, at hver enkelt lysboble er noget for sig og fungerer med sin egen særegne farve, afhængigt af dens opgave. Lysboblen udspændes til det syge organ eller legemsdel ved hjælp af korte lysimpulser.

Det er interessant, at Broderskabet bruger krystaller – lyskrystaller – der justerer bølgemønstrene ganske nøjagtigt efter det organ, der skal repareres.

I Vers 80 får vi at vide, at en genopretning altid vil være ustabil (læs: at organet atter kan blive udsat for nedbrydning), så længe parametrene i vort rumtidskontinuum er uændrede; men når vort solsystem kommer ind i områder med nye bølgelængder, vil en sund tilstand til stadighed kunne opretholdes, idet vore molekyler bliver ”eksalterede” – dvs. til stadighed opmuntret af en jævn stråling af livsopretholdende lysenergier.

Vers 84 betyder, at når vort legemes molekyler eksisterer i en eksalteret tilstand – altså er i fuldstændig harmoni med den livgivende kraft – kan det forvandles til et nyt legeme på en anden planet inden for det pågældende rumtidskontinuum, altså et tidsunivers svarende til den opnåede kosmiske udvikling.

Vers 86 og 87: Det er ikke nok, at legemets celler bliver ”forædlet”; der skal også en højere grad af bevidsthed (Evolutionær psykologi) til for at slippe bort fra vort rumtidskontinuum og kunne reagere på og med det Levende Lys. Endvidere, at når vi én gang er sluppet fri, vil negative påvirkninger forsvinde. Hvilket sikkert vil virke som en warpmotor på den Lysenhed, vi udgør, og speede vor udvikling ganske betragteligt op.

Vers 89: Mange af de nu kendte sygdomme vil forsvinde totalt, idet de skadevoldende mekanismer bliver sat ud af kraft.

Vers 93: Når Broderskabet ankommer til vor planet, vil der opstå et nyt lysmiljø, der vil sætte gang i fremkomsten af nye fødeemner. Enzymer vil blive overflødige. I stedet vil omdannelser i udstrakt grad ske ad kunstig vej.

Jeg har oversat hele bogen til dansk (ca. 500 A4 sider), og skulle nogen være interesseret, kan de henvende sig til mig telefonisk (7555 6388) eller på min e-mail adresse: stig5@vip.cybercity.dk.
Ligeså med ”Thoths Smaragdgrønne Tavler”, der også er givet os af Enoch, men dengang (52.000 – 36.000 f.Kr. under navnet Thoth regerede over Ægypten.