Priore maskinen

Download dokumentet her!

I artiklen beskrives den forbløffende virkning af en maskine, der kunne kurere sygdomme. Ikke bare kræft, men også leukæmi (blodkræft) og et utal andre sygdomme. Princippet er, at man ved hjælp af scalarbøl­ger ødelægger kræftcellernes indbyrdes kommunikationsnet samt stresser cellerne, så de ødelægges indefra. Da maskinen siden skulle anvendes til mennesker, faldt al økonomisk støtte pludselig bort.

Af fhv. oberstløjtnant
T. E. Bearden (1988)

I tresserne og halvfjerdserne byggede og afprøvede Antoine Priore healing ma­skiner med en forbløffende effekt i Frankrig.

I hundreder og atter hundreder af strengt udførte forsøg kurerede Priore’s maskiner  et stort udvalg af de mest vanskelige og dødbringende sygdomme, vi kender i dag.

Priores maskiner blev støttet af den franske regering med adskillige milliarder. De demonstrerede en næsten 100% kurering af alle slags kræft- og leukæmi sygdomme, og det skete i tu­sinder af laboratorieforsøg med dyr. Disse resultater blev forelagt for medicinske videnskabsmænd så tidligt som i 1960.

Mange af eksperimenterne blev fore­taget af fremtrædende medlemmer af det franske videnskabelige akademi. Robert Courrier, der var leder af afde­lingen for Biologi, forelagde personligt Priore’s forbløffende resultater for det franske akademi.

Hvordan Priore maskinen virkede, var tilsyneladende uforståeligt. Mange ortodokse franske videnskabsmænd – flere af dem med verdensry – blev for­argede over en sådan maskines succes, og de skreg op om, at videnskab intet havde at gøre med ”sorte kasser”.

De opfordrede kraftigt opfinderen til at forklare maskinens virkemåde; men enten ville eller også kunne han ikke forklare, hvordan maskinen bar sig ad med at kurere.

Priore vidste helt afgjort, hvordan maskinen skulle opbygges og bringes til at fungere. Til dato er det dog tvivlsomt, om nogen overhovedet – inklusive Priore – faktisk forstod principperne for, hvordan den virkede.

På den tid kendte hverken det fran­ske akademi eller Antoine Priore til fase sammenkobling. Faktisk kendte hele den vestlige verden intet hertil i tresserne, da Priore opnåede sine fineste resultater. Dengang kendte kun rus­serne til tids-omvendte bølger.

Jo, Priore’s maskine var i sandhed imponerende.

Et rør indeholdt en plasma bestå­ende af kviksølv og neon i luftform. En bærebølge med en frekvens på 17 me­gahertz blev moduleret med en pulseret 9,4 gigaherz bølge [mega = 1 million, giga = 1 milliard, 1 hertz = 1 svingning pr. sekund (O.a.)]. Denne sammenførte bølge blev sendt ind i røret med de to ovennævnte, luftformige stoffer. De to bølger blev skabt af radiosendere og magnetroner – og i et magnetfelt med en styrke på 1000 gauss. Forsøgsdyrene blev udsat for dette magnetfelt under bestrålingen, og blandingen af bølger (17 eller deromkring), der kom fra plasmarøret, og som modulerede og red på det magnetiske felt, gik igennem kroppen på forsøgsdyrene.

Plasma kan blandt andet omdanne en tværgående bølge til én, der går på langs. Også fasesammenførte (tids-om­vendte) bølger kan skabes af plasmaer. Priore’s apparat producerede et scalart EM bølge/signal [scalarbølge = ”orgon­energi”, EM = elektromagnetisk (O.a.)], der var konstrueret med overlæg og med indfoldede komponenter, der inkluderede fasesammenførte bølger.

Man kan groft sagt betragte en kræft­celle som en normal celle, der er ”gået skævt”, og som er gået ud af kontrol – ud af legemets hovedkontrol­system til styring af cellerne. Kræftcel­lerne, der anses for at være en separat gruppe af snyltende celler, udgør en speciel slags organisme, der har sit eget cellekontrolsystem, der er indsænket i værtslegemets biopotentiale.*

Her påpeges kraftigt Dr. Robert Becker’s epokegørende eksperi­menter, der beviser, at celler kan differentieres og re-differentieres ad elektrisk vej. Disse eksperi­menter er stærke indikatorer for, at kræftcellen skulle være i stand til at vende tilbage til sin mere primitive tilstand – den normale celler – med elektromagnetiske metoder.

Der eksisterer således et specifikt, konstant elektromagnetisk ”delta”, der ad­skiller den snyltende kræftorganisme fra den normale celleorganisme i menne­sket.

Dette ”delta kan betragtes som en slags konstant, indviklet sammensat ladning, der eksisterer i legemets atom­kerner. Det er præcis, som om legemets biopotentiale var blevet ladet op af Kaznacheyev’s ”dødsfotoner” med henblik på denne specielle kræfttilstand.

Dersom dette kræft-”delta” (der kan være et komplekst sammensurium af bølger) – eller en ”omdannelse” af del­taet gennem et frekvensskift til en anden frekvens – bliver fasesammenført, er resultatet specifikke healende delta fre­kvensmønstre.

Føres fasesammenførte kopier af en kræftcelles specielle ”delta” frekvenser ind i et legeme, der har denne kræft­type, vil afvigelserne i kræftcellens ho­vedkontrolsystem blive ”tilbageført i tid”.

Dette vil føre kræftcellen tilbage og ind under legemets hovedkontrolsy­stem. Kræftcellen vil øjeblikkeligt blive ødelagt – eller også vende tilbage til at blive en normal celle.

En ganske tilsvarende proces gælder for næsten alle sygdomsbakterier og infektioner, der angriber legemet.

Fasesammenkobling af ”dødsfoto­ner” giver ”healende fotoner”

Kazna Cheyev’s eksperimenterne i Sovjetunionen viste, at enhver celledød eller ethvert sygdomsmønster kan påføres af et specielt elektromagnetisk mønster, der bliver båret frem på et elektromagnetisk signal, dersom målcellerne bliver bombarderet med disse bæresignaler i et vist tidsrum. [Hovsa! Se kommentaren efter artiklen – O.a.] Det, der ikke blev offentliggjort af Kaz­nacheyev’s arbejde, var hans sidelø­bende arbejde, der viste elektromagnetisk omvending af celledød og sygdomstilstande ved at bestråle de syg­domsramte cellekulturer med fasesammenførte kopier af det oprindelige, mønsterbærende signal.

Sagt med jævne ord: Hvis en handling i fremadgående tid inducerer en til­stand, vil tidsomvendingen af denne handling tilbageføre denne tilstand til det normale.

Tanken er nærmest latterlig enkel: Tidsomvendingen af en elektro­magnetisk (påført) sygdomsproces udgør en specifik healingsproces for den pågældende sygdom.

I sit maskineri strukturerede Priore selve de bærende fotoner – han lavede dem om til vakuum motorer. Han fa­sesammenførte sine vakuum motorer og lod dem spå passere gennem et kraftigt magnetfelt, der trængte grundigt igennem alle celler i det biologiske organisme, der blev behandlet.

Scalar komponenterne (de strukture­rede fotoner), der repræsenterede tidsomvendingen af sygdommen, blev op­taget og atter strålet ind i alle cellerne – og ”opladede” atomkernerne i orga­nismen til et kraftigt niveau af det præcise ”healing og tilbagekoblings møn­ster”.

I løbet af processen ødelagde kræft/leukæmi mønstret/ladningen også kræftcellerne – eller omdannede dem til normale celler.

Som en stærkt forenklet analogi kan det siges, at det komplekse signal – betragtet som en scalar Fourier ekspansion [udvidelse] – repræsenterede en ”stress” for ethvert unormalt cellekon­trolsystem, det møder på sin vej, og at­ter underlagde det den normale celles hovedkontrolsystem i legemet.

Når det komplekse signal stødte på det normale kontrolsystem i normale celler, opstod der ingen stress, ingen spændingstilstand.

Men når det mødte det unormale kontrolsystem i kræftceller, udøvede det et enormt stress på dem og indordnede dem atter under legemets normale kon­trolsystem.

Priore signalet virkede på normale celler, som  når en kam glider gennem håret.

Der fandt ingen interferens sted i den normale celler (en celle, hvis sca­lare kontrolmønster er faselåst til lege­mets hoved cellekontrolsystem og i fase med dette).

Priore signalet stimulerede og ”aede” den normale celle, men gjorde den ingen skade.

Omvendt er det scalare kontrolmøn­ster i og udgående fra en unormal (kræft) celle ude af fase med legemets cellekontrolsystem og er ikke låst fast i fase dermed.

Heraf følger, at Priore signalet bevir­kede en direkte interferens med den unormale celles uafhængige scalar kontrolsystem. Interferensmønstret re­konstruerede således normal energi di­rekte ind i kræftcellen, men blokerede også dens scalare livssignal.

[Nu har ordet interferens optrådt flere gange. Lignelse: To sten bliver ka­stet i vandet. Begge udbreder ringe. Når disse ringe mødes, opstår et nyt mønster – et interferensmønster – O.a.].

Kræftcellen bliver altså ødelagt af to mekanismer: (1) fysisk energi bliver op­vakt direkte i den unormale celle og forårsager en direkte, mekanisk øde­læggelse, og (2) kræftcellen, der er et ”uafhængigt og levende småkryb”, får sin scalare livskanal (der forbinder dens primitive ”sind” til dens ”legeme”) blo­keret og stoppet.

Hvis kræftcellen blev omvendt til en normal celle af Priore stresset, før den blev ødelagt, blev den blot til en normal celle, hvorefter Priore stresset ikke læn­gere havde nogen virkning på den.

Virkningen er
universelt anvendelig

Enhver sygdom , der skyldes celler, bio­kemi eller er genetisk betinget, kan kureres på samme måde.

For eksempel blev det vist med al øn­skelig tydelighed, at Priore’s metode var i stand til fuldstændigt at fjerne fedtaflejringer i arterier [pulsårer], endvidere sænke kolesterolniveauet til det normale, selv under en diæt med unormalt høje kolesterolmængder.

Hans metode viste sig også fuldstændigt at mestre og kurere sovesyge og andre sygdomme påført af snyltende organis­mer.

Ofte fandt Priore, at enhver celle i kroppen – selv håret – måtte bestråles og behandles ”oplades” med signalet; for sygdomsmønstret var til stede i en­hver celle. Hoved cellekontrol systemet er holografisk – mønstret (det under­strukturerede potentiale med dets dynamiske, oscillerende [svingende; vibre­rende] er til stede i  hver enkelt kompo­nent (enhver atomkerne og derfor også i hver enkelt celle).

Ethvert struktureret niveau af lege­met større end cellen har ligeledes sine egne samordnede mønstre – eller mo­dulation.

En biologisk organisme kan for ek­sempel gendanne tabte lemmer, hvis det kan udnytte sin naturlige genopret­ningsproces efter Priore metoden.

Men selv om Priore’s værk blev præ­senteret for det franske akademi af Robert Courrier, der havde en høj pre­stige og var leder af biologi sektionen, kunne akademiet hverken forstå maski­nen eller dens virke.

Det skyldtes, at akademikeren intet kendte til scalar elektromekanikken eller til fasesammenkobling, og Priore’s ma­skine var netop en scalar elektromagne­tisk indretning, der gjorde brug af fase­sammenkobling.

Det sluttede midt i 70’erne

I forbindelse med et regeringsskifte i 1974 mistede Priore sine støtter i rege­ringen. Støtten og finansieringen hørte op.

Ironisk nok var Priore netop ved at lægge sidste hånd på et fire etager højt apparat, der var i stand til at bestråle og behandle hele menneskelegemer. Det ville have kunnet kurere kræft og leukæmi hos mennesker i stedet for bare hos laboratorierotter. (Hans tidligere maskiner var meget mindre, og kun et lille dyr kunne bestråles over hele krop­pen. I den pågældende maskine gjorde Priore brug af en ”lampe", en speciel sektion, hvori der blev blandet 17 spe­cielle frekvenser, som så blev moduleret [påtrykt] den 9,4 gigahertz bærebølge.

Maskinen skulle have været i stand til at kurere kræft og leukæmi med bare to bestrålinger af 5 minutters varighed med en uges mellemrum.

Medens Priore stadig levede, brugte jeg næsten to år af mit liv på at forsøge at få Priore indretningen frem på mar­kedet og ind i centrum for den medicin­ske forskning og udvikling.

Robert Whitney, Frank Golden og Tony Gideon trak det tunge læs – de tog til Frankrig og forhandlede direkte med Priore gruppen og den franske re­gering.

Der blev opnået mundtlige aftaler med såvel Priore gruppen som den franske regering. Det var planen, at ma­skinerne skulle bygges, samles og af­prøves i Bordeaux. Så skulle de de­monteres og afskibes til køberne – store laboratorier for medicinsk forskning og udvikling, hvor de så ville blive samlet igen.

En gruppe rige bagmænd skulle frem­skaffe de nødvendige millioner til finansieringen. De sidste kontrakter blev sat op.

Men på mystisk vis blev al finansie­ring pludselig stoppet. Vore støtter stødte på en mur og blev truet på livet. Vi kunne intet stille op for at genoplive projektet.

Priore fik aldrig mere finansiel støtte og døde senere. Maskinen forfaldt og blev demonteret. Imidlertid befinder beviserne for, at det tidsreverserende signal kan produceres og ride gennem et magnetfelt for at gennemtrænge en­hver celle og enhver atomkerne i krop­pen, sig allerede i den nuværende hårde kerne af fysiklitteraturen, hvis man bare véd, hvor man skal søge, og hvordan man kan tyde arbejdet rigtigt.

Den kendsgerning, at sådanne signa­ler kan vende næsten enhver større cellesygdoms tilstand i legemet om, er blevet bevist af Priore og de vi­denskabsmænd, der arbejdede sammen med ham, og det står i den franske litte­ratur.

Priore’s kur for AIDS og andre syg­domme kræver blot de nødvendige pengemidler og personel for at blive udviklet på ny og atter blive taget i brug.

Kilde:CSETI.
http://www.webmaster@cseti.org
Oversættelse:Stig

KOMMENTAR

Citat fra side 93, sidste afsnit: ”… et­hvert sygdomsmønster kan påføres af et specielt elektromagnetisk mønster, der bliver båret frem af et elektromagnetisk signal, dersom målcellerne bliver bom­barderet med disse bæresignaler i et vist tidsrum.”

Med andre ord: Det er muligt at på­føre mennesker sygdomme trådløst – ved at sende specielle radiosignaler mod et bestemt område.

Som HC tidligere har påpeget, er visse områder i verden pludseligt og ganske uforklarligt blevet ramt af syg­domme, epidemier og lignende. Det kunne tyde på, at der er blevet gjort for­søg netop for at bekræfte teorien i prak­sis.

Uhyggeligt, for hvad kan formålet vel være andet end at lamme en poten­tiel fjende, en militær base, en civilbe­folkning eller lignende?

Denne artikel skrev Bearden så tidligt som i 1988. Han har fulgt den op med en artikel om frienergi i 1993.

Bearden er en anset videnskabs­mand og har gennem mange år stude­ret og arbejdet med scalarbølger. Og her taler vi om kvanter og fotoner, der størrelsesmæssigt forholder sig til en atomkerne som planeten Jorden til Mælkevejsgalaksen.

Stig