Formidling af ideer

Sidst filosoferede jeg over højere dimensioner og endte vist med sjette division – undskyld, dimension – som jeg udnævnte til en kontrol- eller styrende dimension.

Men skal der styres, må der foreligge et vist idégrundlag, og hvad er der så til hinder for at tænke sig en højere dimension, der er viet ideer?

Ideer må nødvendigvis undfanges af intelligenser; men hvem andre end højere udviklede sjæle, der har frigjort sig fra tyngende, materielle tankegange, og som er tilstrækkeligt – eller måske tilmed – fuldstændig uegennyttige, er vel fuldt og helt i stand til at arbejde med ideer?

Disse ideer kunne tænkes at være inspireret af forskellige omstændigheder i lavere dimensioner. Som et plaster på så­rene – eller hjælp til selvhjælp, kombineret med nytænk­ning, måske undfanget i en åndelig kreds samlet i en tænke­tank til ”brainstorming” – kunne sådanne mestre vel iværk­sætte over­ordnede planer for lavere dimensioner. Og måske er en sådan idé-dimension slået sammen med ”bureaukratiet” i en sjette – eller kontroldimension.

Det er vildt det her, og jeg har ingen grad i filosofikum. Alligevel er det tilladt at tænke selv – endnu – og jeg vil sætte capstonen på pyramiden, på dansk: kronen på værket – med den, nok ikke helt ved siden af påstand, at øverst oppe på ”rangstigen”, oven over alle de dimensioner, vi overhovedet kan forestille os, har vi så den Ubegrænsede Kærlighed.

Det bliver godt nok et farligt arbejde at avancere i gra­derne; men efter hvad jeg har læst, har enkelte jordmenne­sker i nogle få øjeblikke oplevet ”at være ét med Gud”. Det skal efter sigende være en mega-oplevelse. En altovervæld­ende følelse af kærlighed. En fuldstændig samhørighed med alting. Et blændende klart syn (visuelt) af Jorden, af alt liv – og i synet bliver materielle genstande som f.eks. mure gen­nemskinnelige.

Jeg kan levende forestille mig, hvordan disse menne­sker efter en sådan oplevelse har en ganske klar fornemmelse af, hvilke opgaver og forpligtelser de herunder er blevet på­lagt – oplysningsvirksomhed og brug af eksemplets magt.

Det er helt klart, at en sådan oplevelse ikke kan beskri­ves i ord, men dog må udmøntes på en eller anden måde. Oplevelsen kan vel også betragtes som en slags indvielse, om ikke som præst af Melchizedek, så dog på en eller anden måde.

I øvrigt udtaler professor Hurtak, at det er Metatron, Melchizedek og Metatron, der er hjernetrusten bag de på­tænkte planer med menneskeheden i galaksens randzoner. Han burde vide det, eftersom han blev ”opløftet i ånden” og siden skænkede os bogen ”Enochs Nøgler”.

Men skal den ”gemene hob” oplyses, må alle de aspekter, som Lyset, Sandheden, indeholder, lægges ned på et plan, som folk kan forstå. Det skal skæres ud i pap, og det kan være meget, meget vanskeligt. Det undrer mig overho­vedet ikke, at Jesus forenklede sagen enormt for den tids mennesker ved at prædike, at Kærlighed er det eneste fornødne. Alt andet giver sig selv.

Godt nok måtte han ”tale i lignelser”, give eksempler på, hvad han mente – men hvad – en skolelærer må også tilrettelægge sin undervisning efter graden af forståelse hos eleverne. Og det kan godt nok være vanskeligt til tider.

For her på Jorden hersker der en syndig forvirring i klasseværelset. Nogle børn stormer rundt i værelset; andre kaster med kridt eller papirkugler; nogle græder; andre tager forskud på spisefrikvarteret; nogle holder hof; somme leger soldater; mange græder eller er sultne, fordi deres klasse­kammerater nægter at dele madpakke med dem.

Med en sådan larm og uro er det ikke så sært, at Sand­hedens sagte stemme kun bliver hørt af de nærmeste af de få elever, der gider lytte interesseret, fordi de ikke har andet at lave i øjeblikket.

Og så er der også et andet problem: Hvem er den egentlige lærer? For rundt i klassen sidder og står der mange, der har ordet i deres magt. Hver har de deres ideer, de være sig af politisk eller religiøs natur – sandheden udlægges i di­verse divergerende versioner af forskellige, enten oprigtigt mente eller egoistisk inspirerede. Og så er der naturligvis de, der ”danser om guldkalven”.

Læg oven i alt dette, at elevernes iboende forståelse va­rierer over en skala, der går fra den ene yderlighed til den anden. Hvordan i alle verdener er det så overhovedet muligt at bære sandhedens fakkel ud blandt folk ”uden at svide skægget på én og anden” eller uden, at nogen slukker den med en spand koldt vand?

Mit beskedne forslag går ud på, at ”oplyste” mennesker – også de efter guddommelig målestok ”mindre oplyste”, men med en god vilje – lytter til andre mennesker med indfølelse og humor, får dem til at le og komme i en positiv sindstilstand, hvorefter der udsås enkelte ”guldkorn” eller op­vækkes forundring, nysgerrighed og eftertanke.

Sådanne ”anarkistiske celler”, tror jeg, ville have en chance for at formere sig, brede sig som ringe i vandet (und­skyld denne alt for ofte brugte kliché). Langsomt, men sikkert vil menneskeheden da blive mere oplyst om ”det væsentlige” og begynde at finde ud af livets store spørgsmål – de beryg­tede ”Hvem er jeg i grunden?” – ”Hvor kommer jeg fra?” og ”Quo vadim?” (Hvor går jeg hen?) – og ikke at forglemme ”Hvad er meningen?” (altså med mit liv).

Så tror jeg, at der er en reel chance for, at vor egen fy­siske verden bliver anderledes. Og jeg tror og mener at vide, at der i vor tid eksisterer mange sådanne grupper af sandhedssøgende og praktiserende mennesker.