Din Internet Browser supporterer desværre ikke Plug-ins - venligst opdatér!

Evigt ung?

Sludder og vrøvl, brummer nogle. Og andre, der er forkrøblede af gigt, kun har en halv lunge, har mistet synet eller tilmed et ben, vil stønne: ”Åh nej. Jeg er gammel og træt. Jeg husker dårligt, er snart senil. Lad mig dø i fred.”

Forståeligt; men der er alligevel håb forude.

En videnskabelig forsker, Heleen L. Coetzee, Ph.d.., har brudt koden til DNA spiralen og dens funktioner. Jeg vil i det følgende forsøge at anskueliggøre, hvordan levende væv bliver fabrikeret.

I naturen kan der ud af ”dødt” materiale opstå nogle byggeklodser, som kaldes aminosyrer. Det er noget med luftens kvælstof og ilt og brint, der kan gå sammen på 20 forskellige måder, og det kan vi meget nemt få i os ved at spise planteføde.

Medierne tuder vore øjne og ører fulde af historier om gensplejsning, og de fleste er klar over, at det har noget at gøre med den såkaldte DNA-spiral, vi alle har i os i enhver nok så lille celle – som en slags indvoldsorm. DNA-spiralen er et sjovt spiralformet træ, tæt besat med de frugter, vi kalder gener, og som bestemmer vort udseende, køn, blå eller brune øjne og så fremdeles.

Lille Peter har skåret fingeren til blods. Mor kommer børne jod og plaster på og trøster så Peter, der stadig hikster af gråd, med en is. Hun siger til ham, at såret hurtigt vil vokse sammen.

Men dertil behøves nyt kød, og kød består af proteiner. Hvor skal det komme fra?

Alle celler står i telepatisk forbindelse med hinanden – alle er klar over, hvor­dan alle de andre har det – og derfor samarbejder de om at udbedre skaden. I dette tilfælde kan naboen klare det. Hvordan?

DNA-spiralen vågner op og gør to ting. Den udskriver en telegrafstrimmel med koder, der består af tre bogstavkombinationer. Der er i alt 4 bogstaver, der kan parres tre og tre på i alt 64 forskellige måder. Bogstaverne er A, G, T og U og står for Adenin, Guanin, Thymin (eller Uracil) samt Cytosin.

Disse kan betragtes som brudepar, hvor A finder sammen med T eller U, og G kun med C. Denne udskrevne kodestrimmel kalder videnskaben for mRNA, og den indeholder recepten på det protein, der skal laves.

Dernæst laver DNA-spiralen en la­gerarbejder, der skal hente aminosyrerne frem. Faktisk laver den mange, for nu skal det gå tjept. Disse kaldes tRNA.

I mellemtiden har den celle, hvor fa­brikationen skal foregå, sat to ting sammen, der nu kaldes et ribosom. Det er et apparat, hvor den ene halvdel læser koderne på telegraf­strimmelen, og den anden halvdel sætter aminosyrerne sammen, som lagerarbejderne kommer springende med. En stopkode (UAA, UAG eller UGA) standser tilkoblingen af flere aminosyrer. Slutproduktet er så et protein - et nyt stykke kød til fingeren.

Sjovt nok harmonerer forskerens opdagelser fuldstændigt med Hurtaks mere kryptiske og videnskabelige gengivelse af lærdommen fra Enoch i ”Enochs Nøgler”.

Jamen, hvad har det med ”Evigt ung” at gøre?

Dette, at ubalancer i kroppen, stress, hormonal eller seksuel ubalance, gør, at cellerne etablerer sitdown strejke. Chefen – hypofysen – sender ikke mere muntre tilråb eller strøer om sig med ekstra energi for overarbejdet ; eller han ligger i strid med konen – pinealkirtlen – og forsømmer derfor sine underordnede.

Visse dyr  - f.eks. salamandre - be­sidder evnen til ligefrem at gendanne arme, ben og hale. Denne mulighed står nu også åben for mennesket!

I året 2003 opdagede genforskerne et vedhæng på generne. Dette afkortes, hver gang der skal produceres nye celler. Når vedhænget er opbrugt, begynder alderdommen at indfinde sig, fordi vi ikke længere kan producere nye "reservedele". Det er sandsynligt, at et liv fyldt med stress forcerer produktionen, så at vedhænget slipper op før tiden.

Det er fastslået, at en nedsættelse af de hormonale funktioner og forstyrrelse af de menneskelige biologiske ure, der tyder visse signalfrekvenser fra hypofysen, skærer ned på eller lukker af for fornyelses- eller gendannende processer. Denne nye forståelse af hypofysens mekanismer er et fantastisk skridt fremad. Det, at vi ikke har noget særligt langt liv, opstår i det menneskelige system som følge af, at informationerne kun kommer fra det chakra, der normalt tager sig af det pågældende organ eller del af kroppen.

Det er brugen af signalerne fra samtlige syv chakraer, der er vital med henblik på fornyelse og kontrol med ældningen. Altså må vore chakraer bringes til at fungere perfekt og i harmoni.

Hvordan nu det?

Det har vist sig, at DNA’s kodeme­kanismer stimuleres af lyde, lys, billeder og vibrationer. Pinealkirtlen bliver henrykt, taler igen pænt med sin mand, h­pofysen, og så er alt godt igen.

Visse signaler aktiveres af musik, væsentlig af sekunder, kvarter, kvinter og oktaver, og så bliver der aktiveret energi i den genetiske kode, for eksem­pel til at reparere DNA. Disse signaler kan aktiveres ved forskellige musikalske niveauer kombineret med specielle bølgelængder af lys. Faktisk kan man – når man kender de rigtige musikalske sekvenser – styre det genetiske materiale i overensstemmelse med en højere vibration og derigennem kontrollere de genetiske signaler. Altså reorganisere livskoden.

Det er pinealkirtlen, der fører frem til døden gennem instruktioner om at ældes. Imidlertid har det menneskelige system mange biologiske stemmegafler, der fx gennem indflydelse fra musik atter kan blive aktiveret, gendannet og afspillet.

”Tanken bag gospelmusik er tilstedeværelsen af det guddommelige, en omdannende anvendelse af musik og lys, fornyelse og en udstråling af kærlig­hed, glæde og formålsbevidsthed fra de syv chakraer for at aktivere den iboende Kristusenergi.” Citat slut, men sikken en sætning!

Hurtak skriver: ”Hvis den kosmiske energi kommer i form af pakninger af lys og lyd, må alle mennesker på planeten få den samme dosis; men nogle er mere modtagelige end andre. Hvordan kan det være? Dette spørgsmål er meget dybtgående og kan kun besvares med vendinger fra Enochs Nøgler, der taler om en spirituel vækst og følsomhed til at gøre brug af alle energifelterne til det indre virke, menneskelig vækst og overførsel af livsprocesserne.”

Kroppen bliver konstant bombarderet ikke bare med sfærernes musik, men også med et stort udvalg af røntgenstråler, elektromagnetiske signaler og solstråling. Det er klart, at på et vist punkt i bevidsthedens udvikling åbner sindet sig på en sådan måde, at alle chakraerne frit kan virke sammen, optage informationer og foretage en skabende proces og kom­binere musik og lys og kontrollere krystalliseringen af organiske og uorganiske stoffer – altså fx skabe proteiner.

Men det er pinealkirtlen, der stimuleres af musik på alle chakraniveauer, så at vor krop bliver aktiveret, får ny energi fra forskellige bølgelængder af lys og derigennem direkte omprogrammerer andre dele af vor krop.

Cellebiologen David Deamer har målt rytmen af de fire DNA basisstoffer (ACGT), mens de rejste langs DNA strengen. Hertil brugte han et infrarødt spektrometer. Hvert basis­stof blev udsat for infrarødt lys og kunne optage ca. 15 for­skellige lysbølgelængder. De kan oversættes til lyde, fordi både lys og lyde begge forholder sig til en bestemt skala.

Det er interessant, at hver tone indeholder en blanding af tre eller fire bogstaver, nemlig igen A, U, M og O. Og det er måske derfor, at AUM-lyden (findes ren i cis,es, fis) synes at have en så enorm virkning. Der er blevet komponeret musik med nøjagtige tonespring – let forskudt for den toneskala, vi er vant til at høre. Således synes der at opstå mirakuløse kombinationer af lys og lyd i os, der har indflydelse på kodestrukturen i mRNA – og dermed baner vejen for en fortsat og uhindret skabelse af organiske og vitaliserende stoffer i vore celler – med andre ord – vejen er banet for evig ungdom.