Eksisterer djævelen?Din Internet Browser supporterer desværre ikke Plug-ins - venligst opdatér!

 

På en måde, ja. Men ikke som et væsen. Eftersom Gud indbefatter alt, hvad der er til, er den såkaldte djævel en del af Hans skabelse.

Eftersom vi kun kan gøre erfaringer i en verden med dualitet, er det gode og det onde simpelthen nødt til at eksistere side om side. Du kan vælge at gøre det rette – i en højere sammenhæng – og vi kalder denne gerning god. Du kan også vælge det modsatte, og dette kalder vi ondt. Ikke desto mindre er disse valg en nødvendighed, eftersom vi ikke kan udvikle os uden at træffe valg og blive stillet over for konsekvenserne. Dette er en slags læreproces.

Menneskeheden kalder alle onde gerninger for synd. Men hvad er synd i grunden? Efter min bedste overbevisning er dette en gentagelse af noget, som vi allerede har erkendt som værende forkert. I Guds materielle verdener er der imidlertid plads til fejltagelser. Gud selv vredes ikke på os. Han står over alle menneskelige antagelser og ideer.  

Altså er der intet helvede, bortset fra i vort sind, når vi har gjort noget grimt. Vi skaber selv et helvede. Det er en sindstilstand, ikke noget sted, og eftersom Guds riger indbefatter alt, hvad der er til, kan et sådant sted simpelthen ikke eksistere.

Vi kunne måske definere djævelen som et ”hylster”, der består af onde tanker, der kan skade den menneskelige sjæl. Når en sjæl beskæftiger sig med sådanne tanker og nærer dem, vil de med tiden komme til udtryk i den fysiske verden. Og afsenderens udvikling går et skridt baglæns.

Tanker skaber stoffet, materien. Og ganske som Guds tanker skabte – og stadig skaber – universerne, kan menneskelige tanker også indvirke på den fysiske verden. Et eksempel: Du behøver blot at tænke på en saftig steg, så begynder spyttet i din mund at løbe.

Hvorfor er den menneskelige tanke i stand til at skabe?

Alle har vi en sjæl og en bevidsthed, der er givet os af Gud. Som sådan har vi fra Gud arvet tankens gave. En tanke må nødvendigvis gå forud for enhver viljesbestemt handling. Eftersom Gud er ren bevidsthed, har han brug for væsener til at udforme universerne, himmellegemerne, tilså dem med livsformer på et passende tidspunkt og passe dem. Dette er grunden til, at Han opfandt englene.

Men også mennesket har fået evnen til at skabe, dog i en mindre grad. Enhver af os er god til et eller andet. Vi behøver blot at gøre vort bedste samt at holde fred med vor Næste. Dette gælder for det fysiske aspekt af Hans verdener. Men Hans hovedbekymring – hvis man kan tale om en sådan – er vor sjæls udvikling. Efterhånden som vort liv skrider fremad, får vi uundgåeligt erfaringer – også værdifulde af slagsen. Da vi er en del af Ham, går oplysningerne ”tilbage” til Hans Bevidsthed. Altså kunne vi sige, at Gud til stadighed bliver klogere.

Dette kunne føre til, at Han får nye ideer og igangsætter nye eksperimenter. Han kunne måske inspirere Sine engle (ærkeengle) til at skabe nye universer med nye livsbetingelser, nye udfordringer og måder at leve på. Nogle steder kunne så være reserveret engle, andre mennesker som os i en tredimensionel verden, hvori vi kan gøre erfaringer. Englene selv vil da stadig hjælpe og vogte os.

Fantasien har ingen grænser. Alt, hvad du kan undfange af ideer, kan blive til virkelighed. Det afhænger alt sammen af, om du er i stand til at åbne dit sind, stilne strømmen af tanker og lytte til indtryk fra den ikke-fysiske verden. Dernæst må du sætte din hjerne i gang med det nye input, medens du stadig lytter til retningslinjer og forslag ”ovenfra”, og dernæst skabe noget fysisk. Resultatet kan være et smukt digt, et træskærerarbejde, et maleri – hvad som helst. Eller måske opfinder du noget nyt, for eksempel et apparat, der vil lette andre menneskers arbejde eller forbedre deres helbred – som for eksempel elektromedicin ved hjælp af scalarbølger.

Du vil måske nu indse, at dersom du handler med god vilje og ud fra gode hensigter, vil du opfylde formålet med dit liv her og nu. Og husk at takke Gud for enhver velsignelse, som du måtte modtage hver dag. Glem ikke at give Ham al æren. For du er blot er uendeligt lille instrument i Hans ”hænder”.

Altså vil du ved at holde dig til den lige vej bidrage til at gøre ”djævelen” ikke-eksisterende.